Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Peer Review

THE DESCRIPTION OF THE PEER REVIEW PROCEDURE APPLIED BY THE JOURNAL
The peer review process is carried out in accordance with the Regulations for the assessment, classification and monitoring of scientific journals approved by the Joint Decision of the Supreme Council for Science and Technological Development of the Academy of Sciences of Moldova and the National Council for Attestation and Accreditation (approved on 25.06.2015 and amended on 17.12.2015).
The members of the Editorial Board undertake the review of each article submitted to the editorial board based on the peer review criterion. For these purposes, respective experts are appointed for each article. The Editorial board and staff ensure the anonymous character of the review: the authors do not know the identity of the experts, and the experts do not know the identity of the authors, as well.
The authors will follow the experts` opinion. The article is accepted if both reviewers provide a positive feedback. If the two reviewers have different views on the article in question, they will involve a third reviewer. If both reviewers come up with a negative feedback, the article is rejected.
The author of the rejected article has the right to propose for publication other articles or an improved version of the rejected article in the next issue of the journal.
For a complex assessment, a Review Sheet has been developed.
The Sheet provides the reviewer with the opportunity to refer to all the standard criteria submitted regarding a scientific article. Thus, the reviewer will refer to and argue his position on a series of formal criteria (the inherent structure of a scientific article, the style of expression, the graphic presentation, etc.), as well as on the scientific quality of the article.

DESCRIEREA PROCEDURII DE PEER REVIEW APLICAT DE REVISTĂ
Procesul de peer review se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea comună a Consiliului Suprem pentru Ştiintã şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a CNAA (aprobat la 25.06.2015 si modificat la 17.12.2015).
Membrii Colegiului de redacție își asumă organizarea recenzării fiecărui articol parvenit la redacție, în baza criteriului de peer review. În acest scop, pentru fiecare articol sunt desemnați experții de rigoare, pe numele cărora în variantă electronică este trimis articolul.
Redacția și Colegiul de redacție asigură caracterul anonim al recenzării: autorii nu cunosc identitatea experților, iar experții nu cunosc identitatea autorilor. Autorii urmează să se conformeze opiniei experților. Articolul este acceptat în cazul în care ambii referenți dau un aviz pozitiv. Dacă cei doi referenții au opinii diferite asupra articolului în cauză, se apelează la un al treilea referent. Dacă ambii recenzenți dau un aviz negativ, articolul este respins.
Autorul articolului respins are dreptul să propună spre publicare alte articole sau o variantă îmbunătățită a articolului respins în numărul următor al revistei.
Pentru o evaluare complexă, a fost elaborată Fișa pentru recenzenți. Fișa oferă recenzentului posibilitatea de a se expune pe toate criteriile standard înaintate față de un articol științific. Astfel, recenzentul urmează să se expună și să-și argumenteze poziția pe un șir de criterii de ordin formal (structura inerentă unui articol științific, stilul de exprimare, prezentarea grafică etc.), precum și sub aspectul calității științifice a articolului.