Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe ale educaţiei

Realitatea ambientală, vorbitorul cult al limbii şi educaţia lingvistică

Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Nevoia fiinţei umane de relaţii verbale de calitate reclamă interacţiuni de calitate care nu se pot realiza decât între persoane de calitate.

Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Țvircun, dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Dezvoltarea pedagogiei ca ştiinţă a fost condiţionată dintotdeauna, dar mai cu seamă în ultimul timp, de cercetarea pedagogică.

Direcțiile tematice ale cercetării științifice în pedagogie (cazul Republicii Moldova)

Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Ţvircun, Dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Cercetarea pedagogică este considerată astăzi, generic, strategie de reglare şi autoreglare permanentă a sistemului şi procesului de învăţământ, strategie care contribuie substanţial la rezolvarea marilor probleme ale educaţiei [2, p.13].

Experiența UnAȘM: Formarea resursei umane pentru cercetare la toate ciclurile de învățământ superior (LMD)

Autor: Dr. Tatiana Potâng, dr. Angela Port
În procesul de management al investigaţiilor ştiinţifice, resursele umane reprezintă cea mai sensibilă și importantă componentă, devenită tot mai pregnantă în contextul politicilor recente ale UE în domeniul educației și cercetării.

Rețeaua [email protected] – un potențial mecanism de formare și dezvoltare a e-competenţelor elevilor și tinerilor

Autor: Cercet. șt. Ion Coșuleanu, cercet. șt. Anastasia Ștefanița, cercet. șt. Irina Cojocaru, Aurelia Salicov, director StarNet Soluții
De la un timp încoace în țările Uniunii Europene există un deficit de personal pregătit în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC).

Eficienţa experimentului ASEM privind funcţionarea Școlii Doctorale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Eugenia Feuraș
În linii mari, obiectivele universităţilor din Republica Moldova nu diferă de cele ale instituţiilor similare din UE şi din alte regiuni ale lumii: o mai bună relaţie între învăţământul superior, cercetare şi inovare, o mai mare vizibilitate a rezultatelor cercetării şi instruirii în spaţiul public, consolidarea legăturilor cu sectorul real al economiei, gestionarea eficientă a instituţiilor.

Valențele învățării transformative în implementarea politicilor educaționale

Autor: Dr., conf. univ. Valentina Botnari, Dr., conf. univ. Diana Stah, Universitatea de Stat din Tiraspol
Secolul al XX-lea se impune în istoria umanității prin numeroase descoperiri ce duc la schimbarea modului de viață și a mentalității cu o viteză, pe alocuri, alarmantă.

Clasamentele internaţionale ale universităţilor: este loc şi pentru Republica Moldova?

Autor: Dr. Gheorghe Cuciureanu, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, dr. Vitalie Minciună, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Elaborarea şi publicarea unor clasamente (ratinguri) internaţionale ale universităţilor a devenit un fenomen obişnuit în ultimul deceniu. Apariţia lor este determinată de creşterea concurenţei pe piaţa serviciilor educaţionale şi a necesităţii consumatorilor acestora de a compara calitatea educaţiei şi a cercetării în diferite universităţi.

Şcoala doctorală, în pas cu reforma AŞM

Autor: Acad. Maria Duca, Universitatea AŞM
Evoluţia societăţii în epoca postindustrială, cea a globalizării şi informatizării, este şi va fi în continuare în mare măsură condiţionată de evoluţia societăţii în epoca postindustrială, cea a globalizării şi informatizării, este şi va fi în continuare în măsură co condiţionată de cercetare, aceasta stând la baza progresului tehnologic.

Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. Strategii

Autor: Acad. Mitrofan Cioban, dr. hab. Ilie Lupu, dr. Larisa Sali, Universitatea de Stat din Tiraspol
Încă 300 de ani înaintea erei noastre filozofii şi-au pus întrebarea: cine este cel pentru care se organizează instruirea? Socrate, prin provocările sale intelectuale, prin atenţia acordata educaţiei, a valorizat subiectul care învaţă, considerându-l cel mai important.