Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (49), 2018

Studiul artelor şi culturologie

Tradiția covoarelor din perspectiva dinamismului cultural

Autor: dr. Ludmila Moisei
De-a lungul timpului, covoarele tradiționale au fost marcate de fenomenul dinamismului cultural, exprimat prin procese de continuitate, discontinuitate, acomodare sau revitalizare. Demersul propus are drept scop relevarea impactului dinamismului cultural asupra evoluției în timp a tradiției covoarelor.

Muzeologie și muzealizare - reflecții conceptuale

Autor: Dr. Gherghina Boda, dr. Dumitru-Cătălin Rogojanu,
Termenul de muzeologie, privit atât în sens larg, cât și restrâns, cunoaște patru accepțiuni care plasează acest domeniu în sfera etimologicului, ca studiu al muzeului, ca studiu al relației specifi ce dintre om și realitate, precum și ca tendință de aplicare la tot ce se învecinează cu muzeul, reprezentând în același timp și metateoria funcționării acestor instituții. Parcursul său istoric este strâns împletit cu cel al conceptului de muzealizare, fenomen aplicabil tuturor obiectelor intrate în muzeu, adică într-o colecție muzeală.

Filmul istorico-biografic al lui Anatol Codru: noi valențe estetice

Autor: dr. Dumitru Olărescu
Autorul evidenţiază predilecţia poetului și cineastului Anatol Codru faţă de personalităţile importante din domeniul artei și culturii naţionale și, în mod special, faţă de înaintașii trecutului nostru.

Finanţarea ştiinţei

Ion Moraru şi cromaticile sale din Moldova şi SUA

Autor: T. Stavilă
Recent, în aprilie anul curent, la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” al Uniunii Artiştilor Plastici, s-a deschis expoziţia personală a pictorului Ion Moraru, sala fiind arhiplină de admiratorii creaţiei sale.

In memoriam

Savantul care a atins culmile științei folcloristice

Autor: dr. Mariana Cocieru
Etnologul Gațac trece în eternitate la 20 februarie 2014, lăsând în urma sa numeroase studii teoretice și practice, valoroase pentru parcursul științifi c actual al folcloristicii din întreaga lume, precum și discipoli care să-i continue inovațiile, proiectele și direcțiile de
cercetare.

Constantin Gudima, un deschizător de drumuri

Autor: Mircea Baznat
În luna martie curent, comunitatea științifi că din Moldova a suferit o pierdere grea în persoana regretatului Constantin Gudima, un savant de o valoare inestimabilă.

Noutăţi editoriale

O scriere necunoscută a lui Dimitrie Cantemir

Autor: Ștefan Șuteu
 Așa se face că istoricii medieviști și neobosiții cercetători Andrei și Valentina Eșanu din Chișinău oferă publicului o nouă carte intitulată Dimitrie Cantemir. Cuvânt Panegiricesc de laudă Marelui Mucenic Dimitrie din Tesalonic (1719).

Grota Duruitoarea Veche și rolul ei în paleoliticul Europei

Autor: dr. Alexandru Levinschi, dr. Nicolai Telnov
 Printre multitudinea de monumente paleolitice, atestate pe teritoriul Europei de Est, un interes aparte prezintă grota Duruitoarea Veche, descoperită de arheologul moldovean Nicolae Chetraru în 1958.

Redescoperirea unui mare giuvaiergiu basarabean

Autor: dr.hab., prof.univ. Pavel Corcârlă, dr., conf.univ. Liliana Condraticova
În ideea dată, s-au întreprins căutări în arhive, în cataloagele expoziţionale, colecțiile muzeale și cele private, pentru a identifica creaţia artistului plastic Alexei Marco. Acesta, având o bogată experienţă și cunoștinţe fundamentale în arta prelucrării fildeșului
și a metalelor, desfășurând o fructuoasă activitate expoziţională în RSS Moldovenească și peste hotare, s-a aflat mult timp în anonimat, nefi ind cunoscut și apreciat în mediul artistic și cel științific.

Portret

Un om al biosferei. Doctorul habilitat în biologie Gheorghe Postolache la 75 de ani

Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Comanici, Dr. Ion Roșca, Dr. Ștefan Lazu
 
Ediţie întreagă e AICI