Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (27), 2012

In memoriam

Acad. Iachim Grosul: contribuţii la ştiinţa istorică

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
În istoria ştiinţei din Republica Moldova din perioada postbelică un loc de frunte îl ocupă Iachim Grosul. Savant notoriu, el a condus procesul de constituire a ştiinţei academice din republică.

Andrei Negru – perseverenţă botezată la izvorul veşniciei

Autor: Dr. Eugenia Manea-Cernei
În fulguirea lentă a amintirilor se profilează un bărbat de vreo 29-30 de ani, cu ochi migdalaţi, o frunte înaltă, gânditoare, conturată de un păr buclat, foarte bogat, de culoarea abanosului.

Dimensiunile personalităţii acad. Silviu Berejan

Autor: Gheorghe Popa
În zilele când lumea intelectuală (şi nu numai intelectuală!) românească (şi nu numai românească!) evocă personalitatea regretatului acad. Silviu Berejan, de la naşterea căruia s-au împlinit 85 de ani, Universitatea bălţeană parcă ar avea motive
să fie cu sufletul împăcat.

Trecutul este cu totul imprevizibil. O revenire necesară la Ion Vatamanu

Autor: Dr. hab. Aliona Grati
Titlul de faţă are drept pretext cunoscuta butadă a lui Orwell: „Nimic nu este mai imprevizibil decât trecutul”. Renumitul scriitor englez se referea la faptul că în comunism trecutul deveniseră un bun interpretabil, o fi cţiune convenabilă pentru a justifica prezentul.

Cercetătorul relaţiilor literare moldo-ucrainene

Autor: Dr. Dumitru Apetri, Institutul de Filologie, AŞM
La 7 iunie a.c., sub egida Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, a Centrului de Etnologie, a Sectorului de Etnologie a ucrainenilor şi a Comunităţii ucrainenilor „Petru Movilă” din municipiul Chişinău, la AŞM a avut loc Simpozionul ştiinţific anual cu participare internaţională „In memoriam Constantin Popovici”.

Noutăţi editoriale

O valoroasă colecţie de documente: cărţi domneşti şi zapise la al XII-lea volum

Autor: Dr., conf. Vlad Mischevca
Pe parcursul a jumătate de secol, istoricii de la Academia de Ştiinţe realizează un proiect de identificare, valorificare şi editare a documentelor de arhivă din secolele XV-XIX, care constituie o valoroasă colecţie de cărţi domneşti şi zapise, adunate în cunoscuta colecţie „Moldova în epoca feudalismului” (MEF). De-a lungul anilor au ieşit de sub tipar 11 volume.

Prometeismul ca parte integrantă a moştenirii culturale europene

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept,AŞM
Potrivit celebrei legende din Grecia Antică, unul dintre titani şi iscusit mânuitor al focului, Prometeu, împreună cu Atena, ar fi furat focul de la zei şi l-a oferit oamenilor, iar odată cu el, şi bunăstarea.

Paleta culorilor făurită de natură şi admirată de om

Autor: Dr., conf. univ. Liviu Vacarciuc, Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Acad. Pavel Vlad, Institutul de Chimie, AŞM
Noua monografi e a doctorilor în ştiinţă, colaboratori ai AŞM – soţii Zina Şofransky şi Valentin Şofransky, întitulată Cromatica tradiţională românească, reprezintă o continuare logică şi fi rească a activităţii lor fructuoase în domeniul coloristicii, sub aspectul interferenţei a două domenii ştiinţifice – etnografi a şi chimia, fapt ce-i conferă originalitate şi valoare metodologică deosebită. În baza cercetărilor proprii, analizei şi sintezei multor surse ştiinţifice privind atât lumina ca materie fizică, cât şi culorile naturii din punct de vedere chimic, se fac un şir de concluzii valoroase privind modalităţile de utilizare a resurselor naturale drept coloranţi.

Neamul Duca în universul cercetărilor enciclopedice

Autor: Dr. Sergiu Bacalov
Recent, sub egida Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a văzut lumina tiparului cartea lui Alexandru Furtună şi Mihai Adauge, cu titlul Academicianul Gheorghe Duca.

Portret

Aport inestimabil în ştiinţa despre plante

Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Eugenia Cotenco
La cea de-a 80-ea aniversare a sa, academicianul Gheorghe Şişcanu consemnează 54 ani de activitate ştiinţifico-organizatorică, didactică şi obştească. Capacităţi congenitale deosebite, o pregătire profesională profundă, tenacitate şi spirit de sacrificiu sunt doar câteva calităţi ce-l caracterizează plenar.
Ediţie întreagă e AICI