Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (46), 2017

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Noi straturi tribologice pulverizate în jet de plasmă pentru o mai bună funcționare a utilajului tehnologic

Autor: Dr. E. Galușca
Cercetările efectuate în ultimii ani, bazate pe un număr mare de experimente, au demonstrat că fenomenele şi procesele tribologice care se produc în stratul superficial au un caracter interdisciplinar.

Geografie

Încărcarea zăpezii pe sol și presiunea dinamică a vântului estimate în baza Teoriei valorilor extreme

Autor: Dr. V. Răileanu, m. c. Maria Nedealcov, Gh. Croitoru, drd. Olga Crivova, dr. Rodica Cojocar
În contextul schimbării climei recente şi a încălzirii globale, fenomenele climatice extreme constituie factori de risc pentru economia naţională.

Indicele Diekman în estimarea gradului de aridizare a climei regionale

Autor: Drd. Violeta Ivanov
Printre multitudinea indicilor care caracterizează gradul de aridizare a climei este Indicele Diekman, cunoscut în asemenea estimări pe plan internațional. Calculul și analiza acestui indice în aspect național ar putea contribui la estimarea particularităților regionale de manifestare a procesului de aridizare a climei în noile condiții climatice.

Ştiinţe biologice

Descompunerea fotocatalitică a apei ca sursă de energie regenerabilă

Autor: Drd. Ion Marin
O echipă de cercetători de la Centrul Ştiințific de Chimie Fizică şi Anorganică al Institutului de Chimie al AŞM studiază, mai mulți ani la rând, conversia energiei solare în energie chimică sau electrică, fiind centrată pe elaborarea sistemelor moleculare ce provoacă fotocataliza moleculelor de apă în vederea obţinerii hidrogenului gazos ca sursă de energie.

Ştiinţe agricole

Soiul care va contribui la diversificarea sortimentului strugurilor pentru masă

Autor: Dr. T. Cazac
Pentru moment, în structura sortimentală a soiurilor destinaţi strugurilor pentru masă în spațiul autohton este un lider absolut – soiul Moldova, acesta ocupând cca 50 la sută din suprafaţa ocupată cu soiurile de struguri pentru masă şi cca 70 la sută din volumul exporturilor strugurilor proaspeţi.

Ştiinţe medicale

Aportul ştiinţific, managerial şi publicistic în promovarea medicinii legale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gh. Baciu
Expertiza medico-legală este un procedeu fără de care normele de drept penal referitoare la infracţiunile comise împotriva sănătăţii şi vieţii umane ar fi insuficiente.

Tratamentul disfucnției erectile prin prisma istoriei

Autor: Dr. Ion Dumbrăveanu
Interesul faţă de cauzele şi metodele de tratament ale disfuncţiei erectile a apărut odată cu omenirea, iar concepţiile despre problemă s-au modificat concomitent cu dezvoltarea socio-economică a societăţii.

Stat şi drept

Constituţionalismul şi statul de drept în Republica Moldova. Realităţi şi perspective

Autor: Acad. I. Guceac
În ultimii ani au apărut mai multe lucrări ştiinţifice consacrate statului de drept, constituţiei şi constituţionalismului [1]. Din conţinutul acestora constatăm că, atât constituţionalismul, cât şi statul de drept, sunt două fenomene interdependente, descrise prin prisma unor principii definitorii asemănătoare.

Ştiinţe sociale

Mass-media în relațiile cu politicul: concepte, funcții, teorii

Autor: Dr. hab. Aurelia Peru-Balan, drd. Eugenia Tofan
Presa și politicul sunt fenomene ce nu mai pot fi percepute separat. Presa monitorizează politicul, iar politicul încearcă să controleze și să facă ingerințe, deseori, în activitatea media, media fiind principala sursă de comunicare între politicieni și electorat.

Istorie

Reprezentarea cartografică a evoluției teritorial-administrative și demografice a Basarabiei în anii 1812–1918

Autor: Dr. A. Dolghi, dr. Alina Felea
Cercetarea multiaspectuală a istoriei Basarabiei în anii 1812–1918 reprezintă un subiect de importanță majoră pentru înțelegerea și evaluarea corectă a evenimentelor și fenomenelor care au avut loc atât în societatea basarabeană sub ocupația țaristă, cât și în Republica Moldova.
Ediţie întreagă e AICI