Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Etica publicării

Politica editorială a Revistei „Akademos” este conformă cu Instrucţiunile şi standardele de bună practică COPE (Comitetul pentru Etica Publicării), în ideea implementării unor norme internaţionale ale culturii publicării.
 
Revista „Akademos” îşi asumă plenar responsabilitatea de a respecta standardele de etică a publicării şi de comportament etic la toate etapele de lucru asupra manuscriselor. În acest scop, editorul adoptă cu autorii o relaţie de colaborare ce subscrie scopului de a mediatiza cercetări originale de certă valoare ştiinţifică, de a exclude plagiatul, erorile şi falsurile ştiinţifice.
 
DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE AUTORULUI
 
Drepturile morale de autor asupra articolelor publicate aparţin autorului.
 
Din momentul în care articolele se transmit spre publicare, autorul transmite revistei „Akademos” dreptul la reproducerea operei, dreptul la distribuirea originalului operei, dreptul la închirierea exemplarelor operei, dreptul la punere la dispoziţie în regim interactiv (on-line) a operei.
 
Calitatea articolului ţine de obligaţia etică a autorului.
 
Autorul îşi asumă integral responsabilitatea pentru acurateţea faptică a datelor prezentate şi corectitudinea ştiinţifică a articolului.
 
Pentru a evita plagiatul, autorul se obligă să citeze corect şi complet toate sursele utilizate în procesul de documentare asupra articolului.
 
Autorul nu are dreptul să aplice un manuscris care a fost deja publicat.
 
Responsabilitatea privind caracterul original al textului publicat aparţine autorului. În acest scop autorul semnează o Declaraţie de etică pe propria răspundere, prin care declară caracterul original al articolului, lipsa de plagiat şi autoplagiat, faptul că acesta nu a fost publicat într-o altă revistă.
 
În caz de necesitate, autorul poate include informaţii despre finanţatorii cercetării sale.
 
Autorul va beneficia de un tratament respectuos şi transparent din partea editorului, care îi va aduce la cunoştinţă obiecţiile şi sugestiile recenzenţilor desemnaţi de Colegiul de redacţie, va media întregul proces de redactare tehnică şi ştiinţifică a manuscrisului.
 
În scopul respectării drepturilor de autor, autorul va semna cu editorul un Acord de transmitere a drepturilor patrimoniale de autor, prevăzute de art. 11 a), b), c), i) al Legii Nr. 139 din  02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
 
RECENZARE COLEGIALĂ
 
Revista „Akademos” respectă procedura de recenzare colegială anonimă menită să asigure evaluarea obiectivă a manuscriselor sub aspectul originalităţii şi calităţii cercetărilor efectuate.
 
Editorul îşi asumă organizarea recenzării fiecărui articol în baza criteriului de colegialitate. În acest scop, pentru fiecare articol sunt desemnaţi câte doi experţi de rigoare, din Baza de experţi a revistei, pe numele cărora în variantă electronică este trimis articolul.
 
Editorul asigură caracterul anonim al recenzării: autorii nu cunosc identitatea experţilor, iar experţii nu cunosc identitatea autorilor.
 
Cu toate că numele recenzenţilor nu sunt dezvăluite, opiniile acestora le sunt transmise autorilor de către editor spre examinare.
 
În baza unor recenzii obiective şi competente, recenzenţii îl ajută atât pe editor să ia decizii editoriale corecte, cât şi pe autori să-şi îmbunătăţească calitatea articolelor.
 
Recenzenţii vor da dovadă de exigenţă în evaluarea manuscriselor, contribuind astfel la o calitate ştiinţifică înaltă a fiecăruia dintre acestea şi a revistei în ansamblu.
 
Articolul este acceptat în cazul în care ambii recenzenţi dau un aviz pozitiv. Dacă cei doi referenţii au opinii diferite asupra articolului în cauză, se apelează la un al treilea referent. Dacă ambii recenzenţi dau un aviz negativ, articolul este respins.
 
Autorul articolului respins are dreptul să propună spre publicare alte articole sau o variantă îmbunătăţită a articolului respins în numărul următor al revistei.
 
Pentru o evaluare complexă, a fost elaborată Fişa pentru recenzent. Fişa oferă recenzenţilor posibilitatea de a se expune pe toate criteriile standard înaintate faţă de un articol ştiinţific.
 
Astfel, recenzenţii urmează să se expună şi să-şi argumenteze poziţia pe un şir de criterii de ordin formal (structura inerentă unui articol ştiinţific, stilul de exprimare, prezentarea grafică etc.), precum şi sub aspectul calităţii ştiinţifice a articolului, caracterului său original, a surselor bibliografice utilizate. Expertul va atenţiona asupra erorilor ştiinţifice comise de autor, va identifica surse bibliografice relevante pe care ar trebui să le ia în seamă autorul.
 
Fiecare manuscris depus la redacţie va fi tratat ca un document confidenţial. Recenzenţii vor păstra caracterul confidenţial al rezultatelor ştiinţifice şi ideilor conţinute în manuscrisele pe care le expertizează şi nu le vor utiliza în interes propriu.
 
Recenzenţii vor evita să recenzeze manuscrisele dacă se află într-un conflict de interese cu autorul, rezultat din relaţii de competitivitate, colaborare ş.a.
 
Editorul şi recenzenţii îşi rezervă dreptul de a respinge, fără a recenza, articolele în care s-a depistat plagiat şi autoplagiat sau care nu respectă cerinţele tehnice cuprinse în Instrucţiuni pentru autor.
 
DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE EDITORULUI
 
Editorul îşi asumă responsabilitatea de a identifica şi preveni publicarea articolelor care conţin erori de cercetare.

Editorul va coopera cu autorul la toate etapele de recenzare, redactare şi ajustare a manuscriselor, pentru a depista şi înlătura eventuale erori sau falsuri ştiinţifice.
 
Editorul îi va asigura autorului posibilitatea de a-şi retrage articolul şi a lucra la îmbunătăţirea acestuia.
 
Editorul va oferi autorului consultanţa adecvată din partea recenzorilor, prin intermediul procedurii de peer-review.
 
Editorul va trimite autorului, pentru confirmare definitivă, înainte de tipar, macheta finală a articolului.
 
Manuscrisele depuse în care se depistează text plagiat sau autoplagiat sunt respinse.

Editorul va respinge din start manuscrisele neconforme cu cerinţele cuprinse în Instrucţiuni pentru autori.
 
În cazul în care manuscrisul nu este acceptat spre publicare, autorului îi va fi expediat un refuz motivaţional.
 
Respingerea unui articol nu va influenţa relaţia de mai departe a editorului cu autorul, oricând autorul va putea depune un manuscris îmbunătăţit sau un articol nou.

În cazul în care editorul a comis o eroare tehnică sau de conţinut la publicarea manuscrisului sau în relaţia cu autorul, în numărul următor al revistei vor fi publicate explicaţiile şi scuzele de rigoare.

 

Opinia editorului nu coincide întotdeauna cu opinia autorului.