Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 1 (44), 2017

Strategii şi politici

Preeminența dreptului și securitatea juridică la adoptarea Codului educației și amendarea Codului cu privire la știință și inova

Autor: Dr. hab., prof. cercet. V. Balmuș
Este cert că principiile preeminenței dreptului și a securității juridice se aplică raporturilor juridice de diferit nivel: internațional, regional și intern (național).Descarcă

Eveniment

Trei ani de participare a Republicii Moldova la Programul ORIZONT 2020

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Dinamica pozitivă privind participarea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova în Programul Cadru al UE PC7 a creat premise pentru asocierea la noul Program cadru de cercetare-inovare al UE ORIZINT 2020 (2014-2020).Descarcă

Matematică şi informatică

Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de tranziție (1830–1860)

Autor: Cercet. șt. Valentina Demidova, dr. Ludmila Burțeva
Prin dechirilizare înțelegem procesul de transliterare a limbii române din scrierea în grafia chirilică din perioada de tranziție (1830–1860) în cea cu grafie latină.Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Aportul ingineriei Republicii Moldova în dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor moderne (II)

Autor: Acad. Ion Bostan
Evoluția științelor inginerești în Republica Moldova în perioada 1970–1990 este marcată de extinderea tematicii investigațiilor științifice.Descarcă

Biologie, chimie şi ecologie

Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate

Autor: Dr. P. Spătaru, cercet șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
În perioada sovietică, Moldova a folosit cantităţi uriaşe de pesticide în lupta cu dăunătorii agricoli, cantităţile neutilizate acumulându-se din an în an.Descarcă

Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru

Autor: Dr. hab. Elena Zubcov, Dr. Olga Jurminschaia, dr. Nina Bagrin, de. Natalia Borodin, dr. Nadejda Andreev
Fluviul Nistru, cea mai mare și importantă arteră acvatică pentru Republica Moldova, este o sursă de apă potabilă pentru 80% din populația țării.Descarcă

Geografie

Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier

Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Nedealcov
Necesitatea estimării continue a schimbărilor climatice regionale își găsește explicație prin ritmul lor accelerat de manifestare, creșterea frecvenței și intensității riscurilor climatice asociate schimbărilor.Descarcă

Biotehnologii

Particularităţile biologice, genetice şi ameliorative ale lintei (Lens culinaris Medik.)

Autor: Dr. hab. V. R. Celac
Lintea este o cultură leguminoasă pentru boabe originară din Orientul Apropiat [1], înalt apreciată încă din antichitate de egipteni, greci şi romani, utilizată în hrana oamenilor şi pentru furajarea animalelor.Descarcă

Ştiinţe medicale

Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cariovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn

Autor: Acad. V. Lacusta, dr. hab., conf. univ. V. Fala., dr. hab, prof. univ. A. Grosu, dr. hab, prof. univ. M. Gavriliuc, Paula Fala
Analiza datelor din literatură demonstrează că zonele reflexogene ale sistemului stomatognat se află în inter-relaţie strânsă cu zonele reflexogene cardiovasculare [12, 14].Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Evoluția unor însușiri fizico-chimice ale solului cenușiu molic la irigarea cu apă din surse locale

Autor: Dr. V. Filipciuc
În condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova irigația este una din cele mai eficiente metode de reglare a regimului de umiditate a solului.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI