Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor și culturologie

Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referinţă

Autor: Doctor în studiul artelor Constantin Spînu
Artele decorative, ca domeniu de creaţie, ocupă un loc merituos în cultura Republicii Moldova, acestea asimilând aspiraţiile estetice şi utilitare seculare ale generaţiilor de creatori, inclusiv Descarcă

Dramaturgia naţională a anilor ’90: rezon(u)anţe ale „teatrului în teatru”

Autor: Cercet. şt. Dorina Khalil-Butucioc

„Teatrul în teatru” şi efectele sale de oglindă în dramaturgia naţională postmodernistăDescarcă

Creaţia artistică orală în viaţa familiei Dicescu

Autor: Dr. hab. Victor Ghilaş
Interesul şi pasiunea pentru cultura tradiţională au avut un loc aparte în familia Dicescu, acestea fiind cultivate, prin grija părinţilor, încă din copilărie, iar apoi, graţie mentorilor &iciDescarcă

Simion Zamșa, un maestru al jocului artistic

Autor: Cercet. șt. Vladimir Kravcenko
 În zilele noastre, arta plastică evoluează în contextul postmodernismului, care nu este un curent artistic în înţelegere tradiţională.Descarcă

Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabie

Autor: Dr. Adrian Dolghi, dr. conf. cercet. Alina Felea
La sf. sec. al XVIII-lea și în sec. al XIX-lea în Imperiul Rus în instruirea tinerei generații în calitate de material didactic, pe lângă manuale și hărți, se utilizau diferite gravuri, precum cea a lui I. Terebenev [1], jocuri tematice, precum cele geografice ale lui I. Cernov [2] și istorico-geografice ale lui I. Gurianov [3], dar și cărți de joc, precum cele ale lui K. Șelihov [4].Descarcă

Denumirile oraşului Soroca și ale unor orașe nistrene în lumina surselor cartografice

Autor: Drd. Vitalie Iaţiuc
Istoria apariției unei așezări pe hărțile geografice denotă importanța acesteia în dezvoltarea zonei.Descarcă

Fenomenul Ada Zevin în arta națională

Autor: Dr., conf. cercet. Liliana Condraticova, Dr. Natalia Procop
Artist plastic din Basarabia și nume de referință în arta națională, un simbol al epocii, eminent critic de artă și înzestrat pedagog, cu un sublim talent nativ fațetat prin studiile de specialitate la Bucureşti, Moscova, Sankt Petersburg şi Chişinău, Ada Zevin ocupă un loc special în evoluția artelor plastice din Republica Moldova, exprimându-și discret aspirația de a-și păstra libertatea de creație și gândirea progresistă, în pofida mediului social, politic și ideologic ostil.Descarcă

Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor statale (1944–1947)

Autor: Drd. Alina Ostapov
 Arhitectura perioadei postbelice se caracterizează prin consolidarea monopolului Partidului Comunist asupra dezvoltării politice, social-economice şi spirituale a republicii.Descarcă

Filmul istorico-biografic al lui Anatol Codru: noi valențe estetice

Autor: dr. Dumitru Olărescu
Autorul evidenţiază predilecţia poetului și cineastului Anatol Codru faţă de personalităţile importante din domeniul artei și culturii naţionale și, în mod special, faţă de înaintașii trecutului nostru.Descarcă

Muzeologie și muzealizare - reflecții conceptuale

Autor: Dr. Gherghina Boda, dr. Dumitru-Cătălin Rogojanu,
Termenul de muzeologie, privit atât în sens larg, cât și restrâns, cunoaște patru accepțiuni care plasează acest domeniu în sfera etimologicului, ca studiu al muzeului, ca studiu al relației specifi ce dintre om și realitate, precum și ca tendință de aplicare la tot ce se învecinează cu muzeul, reprezentând în același timp și metateoria funcționării acestor instituții.Descarcă