Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Stat şi drept

Rezoluţiunea contractelor comerciale internaţionale

Autor: Dr., conf. univ. Lilia Gribincea
Rezoluţiunea este desfiinţarea cu efect retroactiv a unui contract comercial internaţional cu executare imediată, la iniţiativa uneia dintre părţi, ca urmare a neexecutării obligaţiei celeilalte părţi din cauze imputabile acesteia. Rezoluţiunea poate fi legală, efectuată în temeiurile stabilite de lege şi convenţională, efectuată prin acordul părţilor. Clauza contractuală prin care părţile prevăd dreptul de a rezolvi contractul în cazul survenirii anumitor împrejurări sau evenimente este numită clauză rezolutorie sau pact comisoriu.
Descarcă

Liberul acces la justiţie în legislaţia naţională şi prevederile convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului

Autor: Dr. hab. prof. univ. Ion Guceac
După declararea independenţei şi suveranităţii, Republica Moldova a întreprins o serie de eforturi apreciabile în vederea reformării sistemului judiciar, eforturi care constituie un prim-pas spre asimilarea valorilor şi realizărilor democratice în domeniul respectiv.Descarcă

Dreptul la apă – un nou drept fundamental al omului

Autor: Dr. hab. în drept Ion Guceac, prof. univ
Doctrina contemporană semnalează un proces de reanimare a drepturilor omului. Caracteristic drepturilor de astăzi este că acestea sunt interpretate nu ca aparţinând unui individ aparte, ci unui om – membru al societăţii şi participant la relaţiile sociale. Dacă drepturile naturale istorice se fundamentau pe o stare de natură, drepturile omului din prezent se fundamentează pe o stare a conştiinţei colective.
Descarcă

Instituţia prezidenţială-studiu de drept constituţional comparat

Autor: Dr.hab. Ion GUCEAC
Orice proces de guvernare presupune instituirea unor organe investite cu autoritate, care să desfăşoare neîntrerupt şi potrivit regulilor specifi ce un anumit gen de activităţi.Descarcă

Premisele şi perspectivele instituirii statului social în Republica Moldova

Autor: Doctorand Alexandru Roşca
Un ghid modern de politică socială defi neşte statul social astfel: “Un stat social este acela, ce se bazează pe o economie de piaţă socială, pe valorifi carea stimulentelor şi a forţelor motrice ale acesteia”Descarcă