Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (49), 2018

Management în cercetare şi inovare

Știința deschisă – provocare a politicilor de cercetare-inovare

Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu
Scopul articolului de față constă în a prezenta situația curentă din Republica Moldova în ce privește politicile naţionale actuale în domeniul științei și inovării referitoare la elementele și activitățile care ţin de conceptul Ştiinţă Deschisă, precum și a disemina concluziile și recomandările pentru dezvoltarea sistemelor naționale de cercetare în concordanţă cu prevederile Științei Deschise, agreate de țările participante la exercițiul de învățare reciprocă privind Știința Deschisă, desfășurat în cadrul facilităților de suport pentru politici (PSF) prin programul cadru european Orizont 2020

Contribuția AȘM la internaţionalizarea sferei de cercetare-inovare

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Eminamente, una dintre prioritățile Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) constituie internaţionalizarea sferei de cercetare-inovare în baza principiului unui parteneriat reciproc avantajos cu savanții din străinătate.

EVENIMENT

Congresul Științific Internațional „Culturi oleaginoase și proteice”

Autor: Dr. Steliana Clapco, dr. Eugenia Cotenco
De altfel, evenimentul reprezintă una dintre convocările periodice ale cercetătorilor din domeniul culturilor oleaginoase și proteice desfășurate cu susținerea asociației EUCARPIA – o organizație non-profit, cu sediul ofi cial în Wageningen (Olanda).

CoRoLa lansată la București și la Chișinău

Autor: dr.hab. Elena Ungureanu
La Chișinău, în data de 25 mai a. c., la Academia de Științe a Moldovei, a fost lansat proiectul prin care a fost creat Corpusul computațional de referință pentru limba română contemporană, denumit CoRoLa (COrpus of ROmanian LAnguage, http://corola.racai.ro/), realizat în perioada 2014–2017, proiect prioritar al Academiei Române.

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”

Autor: dr. hab. G.Cuciureanu
Pe parcursul desfășurării competiţiei respective s-a urmărit stimularea obţineri rezultatelor știinţifice recunoscute la nivel internaţional, susţinerea și dezvoltarea creativităţii știinţifi ce a cercetătorilor, promovarea tezelor de doctorat actuale, inovative și utile pentru societate.

Matematică

Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative

Autor: Dr. hab., prof. univ. S. Cataranciuc
Matematica – una dintre cele mai vechi ramuri ale științei moderne, s-a dezvoltat de-a lungul secolelor atât din necesitatea de a rezolva multiple probleme de ordin practic, parvenite din viața cotidiană a omului, cât și din dorința de a pătrunde cât mai adânc în universul magic al cifrelor, de a studia legitățile lumii înconjurătoare.

Geografie

Rezervele exploatabile ale apelor subterane din Republica Moldova

Autor: Dr. hab. C. Moraru
În limitele Republicii Moldova apele subterane se folosesc din cele mai vechi timpuri. Calculul volumului de apă disponibil dintr-un acvifer pe termen lung a fost necesar odată cu apariția utilizării centralizate a apei (în cantități mari și prin apeducte).

Ştiinţe medicale

Problema hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic

Autor: M. cor. V. Prisacari, dr., conf. univ. Angela Paraschiv
Hepatitele cronice, cirozele hepatice și cancerul hepatic primar continuă a fi pentru umanitate una dintre problemele de sănătate extrem de serioase din cauza răspândirii globale, endemicităţii, morbidităţii şi mortalităţii crescute, precum şi a ratei înalte de invaliditate cauzate de cronicizarea rapidă a acestor patologii. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Rolul metaboliților oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic

Autor: Drd., cercet. șt. Natalia Ciobanu, acad. S. Groppa, drd., cercet. șt. Valeriana Pantea, dr. hab., prof. univ. V. Gudumac
AVC ischemic reprezintă a doua cauză de mortalitate în Republica Moldova şi prima cauză de mortalitate din cadrul bolilor neurologice. De asemenea, are un impact fizic, psihologic şi financiar major asupra pacienților, familiilor, sistemului de sănătate şi a societății în întregime [1, p. 10].

Ştiinţe agricole

Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar din Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. cercet. B. Boincean
Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu o criză sistemică de ordin economic, ecologic şi social, care împiedică tranziţia la un sistem de agricultură durabilă, inclusiv ecologică.
Ediţie întreagă e AICI