Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (57)2020

EVENIMENT

Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019: concluzii și propuneri în perspectivă

Autor: Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei
În conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat) și cu Statutul Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a AȘM nr. I/2 din 24 ianuarie 2019, Academia de Științe, în calitate de consultant strategic al Guvernului, elaborează Raportul anual asupra stării științei.

Numele acad. Gheorghe PALADI, atribuit Spitalului Clinic Municipal nr. 1 din Chișinău

Autor: Eugenia Tofan
Eveniment unic, prin semnificația sa umană, științifică și educațională: Spitalului Clinic Municipal nr. 1 din Chișinău i s-a conferit numele academicianului Gheorghe PALADI, o personalitate emblematică a medicinei moldovenești, ilustru medic obstetrician-ginecolog, fondator al serviciului obstetrical-ginecologic din Republica Moldova, care a tutelat de-a lungul a șapte decenii sănătatea miilor de mame și a pruncilor acestora și care în anul curent și-a consemnat cea de-a 91-a aniversare.

Ştiinţe fizice

Stări staționare ale laserului cu mediu activ puncte cuantice cu feedback optic

Autor: Conferențiar universitar Spiridon Rusu, Eugeniu Grigoriev, profesor universitar Vasile Tronciu
Laserele semiconductoare au devenit indispensabile în societatea modernă. Astăzi activitatea de zi cu zi este inimaginabilă fără computere personale, acces internet, imprimante laser, display-uri etc., a căror funcționare este bazată pe dispozitive laser.

Ştiinţe biologice

Flora și vegetația Republicii Moldova în contextul impacturilor naturale și antropice

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Gheorghe Postolache, dr., conf. Veaceslav Ghendov
Pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistrate peste 1 820 de specii de plante vasculare, atribuite la 616 genuri şi 136 de familii [1].

Resurse genetice de rezistenţă a florii-soarelui la lupoaie în contextul conservării biodiversităţii

Autor: Dr. Steliana Clapco, dr. Ion GÎSCĂ, dr. Aliona CUCEREAVÎI, acad. Maria DUCA
 Resursele genetice ale unei culturi sunt reprezentate de totalitatea varietăţilor genetice disponibile în cadrul speciei date, precum şi a speciilor sexual compatibile cu aceasta, înglobând un ansamblu impunător de gene de interes care constituie baza procesului de ameliorare.

Insecte invazive înregistrate în ultimii 20 de ani pe teritoriul republicii Moldova

Autor: Dr., conf. cercet. Svetlana BACAL, dr. hab., conf. cercet. Galina BUȘMACHIU, dr., conf. cercet. Livia CALESTRU, dr., conf. cercet. Irina MIHAILOV
Schimbările climatice, de rând cu fenomenul globalizării, cu impact substanțial asupra comerțului internațional, turismului și transportului transfrontalier, conduc la extinderea arealului unui număr impunător de specii de animale, inclusiv insecte [1-4].

Ştiinţe geonomice

Analiza indicilor structurali cu privire la rețeaua de drumuri în Republica Moldova

Autor: Drd. Vitalie Mamot, dr., conf. univ. Elena Sochircă
Rețelele de drumuri sunt constituite dintr-un șir de noduri și legături ce reprezintă locațiile spațiale și conexiunile dintre ele. Acestea se caracterizează printr-un șir de proprietăți de ordin topologic și geometric.

Ştiinţe medicale

Diagnostic şi tratament în malformaţiile congenitale şi afecţiunile renourinare la copii (0-18 ani). Analiza rezultatelor la dis

Autor: Drd. Adrian Revenco
Malformațiile congenitale reno-urinare la copil reprezintă în continuare un capitol dificil al urologiei pediatrice.

Ştiinţe agricole

Curba de saturație a luminii pentru fotosinteză – un criteriu de determinare a performanței genotipurilor de viţă de vie

Autor: Dr. hab. Eugeniu Alexandrov
Schimbările climatice generează necesitatea creării unor genotipuri de plante care să se dezvolte și să asigure o performanţă sporită în noile condiții pedoclimatice.

Ştiinţe economice

Cartografierea securității alimentare a Republicii Moldova

Autor: Dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
În urma schimbărilor produse atât pe arena mondială, cât și pe cea națională, problema securității alimentare are o importanță tot mai mare.
Ediţie întreagă e AICI