Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (10), 2008

Finanţarea ştiinţei

Еще раз о стимулах ученого и конкурсном финансировании науки

Autor: Акад. АН Молдовы Исаак Берсукер. The University of Texas at Austin, U.S.A.
Огромные достижения науки и ее роль в развитии научно-технического прогресса человеческого общества в настоящее время общепризнанны и не ставятся под сомнение. Они стали возможными благодаря практической реализации результатов прежних теоретических исследований и открытий ученых, полученных ими десятки лет назад, когда, вне узкого круга специалистов, мало кто обращал на них серьезное внимание. Таковы характерные черты фундаментальной науки, что заранее не видно где могут быть использованы ее результаты. И так как исследования стоят дорого, многие относятся негативно или скептически к таким, зачастую абстрактным, теоретическим работам, или, по меньшей мере, не хотят за них платить.

Ştiinţe economice

Conflicts of interests in investment banks

Autor: Ph.D. Andrei Simonov. Michigan State University, Stockholm School of Economics and CEPR
Investment banks are in the heart of modern fi nancial markets. From their humble origins in XIX century, investment banks were helping to provide “soft” information to fi nancial markets that cannot be codified in usual arm’s length contracts enforceable by the courts. In those distant times the investment banking was rarely involved in anything but advisory business.

Actuariatul - un imperativ al timpului

Autor: Prof.univ., dr. Ion Pârţachi, conf.univ. Oleg Verejan, ASEM
Pe plan internaţional şi pe cel al Uniunii Europene se vorbeşte tot mai mult de necesitatea sofi sticării modalităţii de supraveghere a societăţilor de asigurare, prin implementarea modelelor bazate cu precădere pe analiza riscurilor specifi ce, inerente activităţii de asigurare. Trebuie sa fi m pregătiţi pentru momentul implementării unor astfel de modele, iar implicarea tot mai largă a actuarilor în procesul de supraveghere este absolut necesară. Nimeni nu ştie cu certitudine dacă şi când anume se va produce un risc acoperit prin asigurare ori care va fi dimensiunea exactă a despăgubirilor pe care un asigurător trebuie sa le plătească. Însă, prin aplicarea calculelor actuariale şi abilităţilor actuarilor, aceste necunoscute pot fi evaluate, ceea ce ne permite să ne asiguram că vor exista suficiente resurse financiare pentru onorarea obligaţiilor.

Cooperare internaţională şi integrare europeană

Oportunităţi pentru comunităţile ştiinţifice din ţările de origine

Autor: Sergiu Porcescu, şeful Direcţiei integrare europeană şi cooperare internaţională, A.Ş.M.
Tranziţia continuă a statului nostru, ignorarea sectorului de cercetare-inovare în calitate de prioritate pentru dezvoltare, degradarea infrastructurii ştiinţifi ce, lipsa oportunităţilor pentru afi rmare profesională, de comun cu atractivitatea materială şi morală a centrelor ştiinţifi ce din statele dezvoltate, sunt doar câţiva dintre factorii care au favorizat, în istoria contemporană a Republicii Moldova, emigraţia din rândul potenţialului ştiinţifc autohton. E de menţionat că acest proces a fost susţinut şi de statele de destinaţie, care erau interesate în atragerea personalului înalt calificat, în special a tinerilor.

Filologie

Poezia lui Cantemir

Autor: Ion Hadârcă
Cu toate că de la prima, autorizată, opţiune critică în favoarea textelor poetice cantemireşti, opţiune făcută răspicat încă în anii ’30 ai secolului XX de George Călinescu în monumentala sa Istorie a literaturii române de la origini până în prezent, precum şi de la prima tentativă de antologare entuziastă a poemelor cantemireşti citite printr-o frapantă grilă a modernităţii şi „aşezate într-o altă statură tipografică” de către infailibilul gust poetic al marelui Nichita Stănescu în Cartea de recitire (1972) – a trecut vreme destulă, nici până astăzi nu avem, din păcate, un volum mai consistent (cvasiantologic şi autonom faţă de operele din care descind) al textelor lui Dimitrie Cantemir, care i-ar pune în valoare anume calitatea sa de Poet!

Ştiinţe medicale

Consideraţii privind procesul de îmbătrânire demografică în Republica Moldova

Autor: Acad. Gheorghe Paladi
Una dintre problemele cele mai difi cile cu care se va confrunta societatea în acest secol va fi cea a bătrânilor. Cifrele care arată creşterea ponderii populaţiei vârstnice sunt impresionante. Potrivit datelor statistice ale ONU, numărul absolut al populaţiei de vârsta a treia de pe Terra este astăzi de peste 600 mln, comparativ cu 200 mln în 1950.

Studiul artelor şi culturologie

Andrei Sârbu şi labirintul postmodernismului

Autor: Dr.Gheorghe Mardare
Un “Catehism“ al postmodernismului privind artele vizuale încă nu există şi aspectele acestuia ca fenomen artistic încă nu constituie un obiect al istoriei artelor plastice. Chiar în studiul „Istoria picturii secolului XX” care aparţine unuia dintre specialiştii de prestigiu al artei contemporane Horst Richter, mai stă indicat (ed. 1993) că definiţia „postmodernismului” ca un curent al picturii şi artelor plastice nu este încă clarificată.

Portret

Ionel Haiduc la porţile fantasticului

Autor: Dumitru Batîr, dr.hab. în chimie, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat
Încercarea noastră de a contura în cele ce urmează portretul unei proeminente personalităţi care-şi duce rostul şi povara vieţii la răscruce de milenii doi şi trei este prilejuită formal de un popas aniversar al acesteia, care s-a întâmplat pe 9 mai curent: spargerea unui an din cel de-al optulea deceniu dintr-o viaţă zbuciumată, dar doldora de împliniri, adunate zi de zi, printr-o muncă pertinentă, manifestare de inteligenţă, vocaţie şi dăruire de sine
Ediţie întreagă e AICI