Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3-4 (5), 2006

Ştiinţe ale educaţiei

Akademia (Imn)

Autor: Versuri: Dumitru Matcovschi, Muzică: Teodor Zgureanu
Akademia, ca solia milenară, cu falnice portaluri şi darnice făclii; cu tot ce-avem şi am avut odinioară, cu tinereţi eterne şi bătrâneţi târzii Akademia, neam şi ţară. Akademia, zbor înalt. Akademia, minte clară. Akademia, gând curat.

Realizări şi obiective

60 de ani de cercetare academică în Republica Moldova

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al A.Ş.M.
La împlinirea vârstei de 60 de ani, Academia de Ştiinţe a Moldovei a adunat în incinta ei savanţi de seamă din ţară şi de peste hotare pentru omagierea acestui jubileu semnifi cativ.

Filologie

Limba română, limbă romanică

Autor: Acad. Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei Române
Când vorbim de structura unei limbi şi de felul în care ea este transmisă altei limbi, trebuie să precizăm că între diversele compartimente ale acestei structuri există deosebiri: în timp ce morfologia este partea cea mai stabilă şi cea mai sistematică a limbii (din această cauză ea stă la baza clasifi cării limbilor), vocabularul este partea cea mai puţin sistematică şi cea mai mobilă, pentru că apar mereu noţiuni noi, care trebuie denumite, paralel cu pierderea interesului pentru noţiuni învechite, ale căror nume ies treptat din uz.

Cooperare internaţională şi integrare europeană

Молдова в зеркале исследований ученых-гуманитариев России

Autor: Акад. Ю.Л. Воротников
В статье речь пойдет о тех исследованиях, которые проводятся по грантам Российского гу- манитарного научного фонда (РГНФ). Но внача- ле несколько слов о самом Фонде

Portret

“Trecătorule, du-te şi spune-i Reginei că noi ne-am făcut datoria”

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
Aceste cuvinte parafrazează celebra inscripţie, păstrată până astăzi din Grecia Antică: „Trecătorule, du-te şi spune-i Spartei că noi am murit, supunându- ne legilor ei”. Astfel, cavalereşte, mi-a răspuns la întrebările adresate pentru un nou interviu acad. Sveatoslav Moscalenco, un mare savant-fi zician al timpurilor noastre, de altfel ca şi fratele geamăn al Domniei Sale, acad.

Ştiinţe medicale

Derivaţii izotioureici – o nouă generaţie de medicamente antihipotensive (hipertensive)

Autor: Dr. hab. în medicină Victor Ghicavâi, Dr. în medicină Ecaterina Stratu
Problema tratamentului hipotensiunilor arteriale acute, declanşate în diverse afecţiuni cardiovasculare şi stări patologice (traume, şoc, intoxicaţii etc), acestea fi ind global destul de răspândite, este de importanţă majoră.

Кардиосанокреатология. Первые результаты и задачи

Autor: Д. н. В.К. Чокинэ
Важность изучения феномена здоровья, в том числе и сердца, является общепринятой. Вместе с тем, если учесть удельный вес забо- леваемости населения, «омоложения» боль- шинства болезней в последнее время, сред- нюю продолжительность жизни современного человека и основные причины, приводящие к его смерти, то приходится признать, что про- блема формирования и поддержания здоро- вья организма в целом, и сердца в частности, весьма актуальна и далеко не раскрыта.

Ştiinţe biologice

Тенденции развития современной электрохимии: наукометрический анализ

Autor: Проф. А. И. Дикусар, Д. н. Ю.Ю. Кравченко, Д. н. В.И. Петренко
Использование количественных методов анализа науки вообще и отдельных ее отрас- лей в частности начало интенсивно развиваться со второй половины ХХ века

STRATEGII ŞI POLITICI

Reforma ştiinţei prin optica savantului Andrei Timuş

Andrei Timuş s-a născut la 18 octombrie 1921 în satul Molovata Nouă, azi r-nul Dubăsari. Este decanul de vârstă din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova din 1957, anul fondării ei. A absolvit Facultatea de Ziaristică a Şcolii Superioare Politice din Moscova (1954), apoi doctorantura la Institutul de Economie al A.Ş.M. (1965).

Stat şi drept

Premisele şi perspectivele instituirii statului social în Republica Moldova

Autor: Doctorand Alexandru Roşca
Un ghid modern de politică socială defi neşte statul social astfel: “Un stat social este acela, ce se bazează pe o economie de piaţă socială, pe valorifi carea stimulentelor şi a forţelor motrice ale acesteia”
Ediţie întreagă e AICI