Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (21), 2011

EVENIMENT

Nicolae Titulescu, contemporanul nostru. Actualitatea ideilor şi operei unui mare diplomat şi om politic

Autor: Dr. prof. univ. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu

– Stimate domnule preşedinte al Academiei,
Gheorghe Duca,
Domnilor academicieni şi profesori,
Distinşi reprezentanţi ai corpului diplomatic,
Onorată asistenţă,
Doamnelor şi domnilor,
Dragi prieteni,
Este o mare bucurie pentru mine să ne aflăm astăzi împreună, aici, la Chişinău, în capitala Republicii Moldova, pentru a comemora şi, în acelaşi timp, pentru a aduce omagiul nostru comun lui Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu – un acut simţ al istoriei. O viziune asupra europei de dinaintea celui de-al doilea război mondial

Autor: Dr. prof. univ. George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu
– Onorată asistenţă,
S-au împlinit 70 de ani de când Nicolae Titulescu s-a frânt din viaţă, la 17 martie 1941, la Cannes.
Prematur. Nedrept. Departe de ţară.
Alungat din viaţa politică, după 20 de ani de activitate pusă în slujba României, Titulescu a fost obligat – de duşmanii ireductibili de la Bucureşti şi de la Berlin, de la Roma, Belgrad, Varşovia, Budapesta şi Sofi a ş.a. – să aleagă calea exilului, rămânând un proscris.

Istorie

File din istoricul Academiei de Ştiinţe (65 de ani de la formarea primelor instituţii academice din Republica Moldova)

Autor: Dr. Ion Jarcuţchi
După cum relevă istoricul dezvoltării ştiinţei, constituirea Academiei de Ştiinţe a Moldovei prezintă un rezultat firesc al tradiţiilor ştiinţifice şi culturale mai vechi, generate şi statornicite pe parcursul multor veacuri, o necesitate şi condiţie indispensabilă a dezvoltării durabile a societăţii moldoveneşti contemporane. Din vremurile istorice îndepărtate au apărut şi s-au manifestat pe meleagurile noastre, precum şi în afara lor, oameni de ştiinţă şi cultură de larg orizont, care şi-au înscris realizările în palmaresul ştiinţei europene.

Ştiinţe ale educaţiei

Ştiinţa şi educaţia în SUA şi Republica Moldova. Analiză comparativă bazată pe experienţa personală

Autor: Academician al AŞM Isaac Bersuker, profesor la Universitatea Texas din Austin
Introducere
Tema prelegerii mele este inspirată de discuţiile încinse despre rolul ştiinţei pe care le-am surprins aici. De fapt, acest subiect s-a mai dezbătut şi altădată, în controversă, făcându-se auzite, şi atunci, şi acum, voci care afirmă cum că ar trebui închisă
Academia.
Aş vrea să-mi împărtăşesc gândurile mele în legătură cu acest subiect, pornind de la experienţa pe care o am. Iar aceasta din urmă numără 60 de ani de activitate ştiinţifică, dintre care 40 de ani în Republica Moldova, 20 de ani în SUA.

Pledoarie pentru reînnoirea matematicii la nivel şcolar

Autor: Dr. conf. univ. Marcel Teleucă; Dr. hab. prof.univ. Ilie Lupu, Universitatea de Stat din Tiraspol
Primo. Metodologiei predării matematicii i se atribuie un loc comparabil – în anumite limite – cu cel ocupat de celelalte obiecte studiate de către viitorii profesori. Altfel spus, locul unei discipline cu probleme şi metode de cercetare proprii.
Secundo. Pregătirea metodologică comportă caracterul de ucenicie în deprinderea unei meserii.

Societatea cunoaşterii

Место исследователей Молдовы в мировом информационном процессе. Наукометрический анализ

Autor: Член кор. AН Молдовы Александр Дикусар
Взаимосвязь развития науки и социально-экономического развития общества всегда рассматривалась как достаточно очевидный и даже тривиальный факт. Однако попытки научного анализа подобной проблемы возможны только в том случае, если известны количественные характеристики как развития науки, так и социально-экономического развития.

Stat şi drept

Liberul acces la justiţie în legislaţia naţională şi prevederile convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului

Autor: Dr. hab. prof. univ. Ion Guceac
După declararea independenţei şi suveranităţii, Republica Moldova a întreprins o serie de eforturi apreciabile în vederea reformării sistemului judiciar, eforturi care constituie un prim-pas spre asimilarea valorilor şi realizărilor democratice în domeniul respectiv. Totuşi, deşi a aderat la unul dintre cele mai valoroase acte în domeniul protecţiei juridice şi a drepturilor omului – Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului (Convenţia), se mai confruntă cu probleme serioase în ceea ce priveşte asigurarea drepturilor consacrate în Convenţie, inclusiv a accesului liber la justiţie.

Ştiinţe economice

Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă

Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Galina Savelieva, Cerc. şt. Vera Cotelnic
Ocuparea forţei de muncă este o sarcină primordială a politicii economice, care asigură echilibrul macroeconomic şi stabilitatea social-politică. Obiectivele strategice de atingere a unui grad sporit de ocupare sunt stabilite în Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.605 din 31 mai 2007.

STRATEGII ŞI POLITICI

Dimensiunea protestatară a mediilor sociale

Autor: Dr. Alexandru S. Roşca
În mai 2011, la Sesiunea a 17-a a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Frank William La Rue, Raportor Special pe problemele promovării şi protecţiei dreptului la libertate de opinie şi expresie, a decretat că deconectarea indivizilor de la Internet este o violare gravă a drepturilor omului, contravenind legilor internaţionale. Prin urmare, conexiunea la reţea se prezintă ca un drept fundamental al omului, urmând să fie protejat de fiecare stat în parte.

Aportul cercetării la realizarea strategiei energetice a Republicii Moldova până în 2020

Autor: Dr. hab. Vladimir Berzan
Pentru a asigura o dezvoltare durabilă sunt necesare mai multe condiţii, una dintre ele fiind certitudinea asigurării cu energie şi resurse energetice. Creşterea economică favorizează şi creşterea consumurilor de energie, fapt care generează noi probleme în ce priveşte asigurarea cu energie şi resurse energetice.
Ediţie întreagă e AICI