Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (44), 2017

EVENIMENT

Reforma științei - calea spre consolidare și dezvoltare

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Academia de Științe a Moldovei, în contextul participării, cu drepturi depline, în cadrul programelor europene pentru știință și inovare, a elaborat o viziune de reformare a sferei științei și inovării.

Trei ani de participare a Republicii Moldova la Programul ORIZONT 2020

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Dinamica pozitivă privind participarea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova în Programul Cadru al UE PC7 a creat premise pentru asocierea la noul Program cadru de cercetare-inovare al UE ORIZINT 2020 (2014-2020).

Dezechilibrul dintre factorii biotici și abiotici și efectele lui asupra vieții pe pământ

Autor: M. c. T. Lupașcu
Problemele de mediu, printre acestea numărându-se încălzirea globală, poluarea apei, aerului, solului, sunt subiecte majore de discuţie atât la nivel global, cât și local. De-a lungul timpului, a existat un echilibru stabil, o armonie rezonabilă între factorii biotici
și abiotici din mediul înconjurător.

STRATEGII ŞI POLITICI

Preeminența dreptului și securitatea juridică la adoptarea Codului educației și amendarea Codului cu privire la știință și inova

Autor: Dr. hab., prof. cercet. V. Balmuș
Este cert că principiile preeminenței dreptului și a securității juridice se aplică raporturilor juridice de diferit nivel: internațional, regional și intern (național).

Matematică

Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de tranziție (1830–1860)

Autor: Cercet. șt. Valentina Demidova, dr. Ludmila Burțeva
Prin dechirilizare înțelegem procesul de transliterare a limbii române din scrierea în grafia chirilică din perioada de tranziție (1830–1860) în cea cu grafie latină.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Aportul ingineriei Republicii Moldova în dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor moderne (II)

Autor: Acad. Ion Bostan
Evoluția științelor inginerești în Republica Moldova în perioada 1970–1990 este marcată de extinderea tematicii investigațiilor științifice.

Ştiinţe biologice

Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate

Autor: Dr. P. Spătaru, cercet șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
În perioada sovietică, Moldova a folosit cantităţi uriaşe de pesticide în lupta cu dăunătorii agricoli, cantităţile neutilizate acumulându-se din an în an.

Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru

Autor: Dr. hab. Elena Zubcov, Dr. Olga Jurminschaia, dr. Nina Bagrin, de. Natalia Borodin, dr. Nadejda Andreev
Fluviul Nistru, cea mai mare și importantă arteră acvatică pentru Republica Moldova, este o sursă de apă potabilă pentru 80% din populația țării.

Geografie

Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier

Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Nedealcov
Necesitatea estimării continue a schimbărilor climatice regionale își găsește explicație prin ritmul lor accelerat de manifestare, creșterea frecvenței și intensității riscurilor climatice asociate schimbărilor.

Biotehnologii

Particularităţile biologice, genetice şi ameliorative ale lintei (Lens culinaris Medik.)

Autor: Dr. hab. V. R. Celac
Lintea este o cultură leguminoasă pentru boabe originară din Orientul Apropiat [1], înalt apreciată încă din antichitate de egipteni, greci şi romani, utilizată în hrana oamenilor şi pentru furajarea animalelor.
Ediţie întreagă e AICI