Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (45), 2017

Management în cercetare şi inovare

Declarația Președintelui Academiei de Științe a Moldovei Cu privire la dezvoltarea științei în noile condiții de reformare

Autor: acad. Gh. Duca
La 21 iulie curent, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare, care, în contextul reformei administrației publice, prevede schimbări esențiale în administrarea domeniilor cercetării și inovării.

EVENIMENT

Sesiunea a XXI-a extraordinară a Asambleei AȘM

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AȘM
De Ziua Academiei, pe 12 iunie curent, înaltul for științific s-a întrunit în cadrul Sesiunii a XXI-a extraordinare a Asambleei Academiei de Științe a Moldovei, la care au participat membrii Asambleei, directorii institutelor de cercetare, rectorii și prorectorii pentru știință ai instituțiilor de învățământ superior, reprezentanți ai uniunilor de creație și mediului de afaceri.

Conferința Societății Matematice din Moldova – un omagiu academicianului Vladimir Andrunachievici

Autor: dr. hab., prof. A. Caşu, m. c. Svetlana Cojocaru
În zilele de 28 iunie – 2 iulie 2017, Academia de Științe a găzduit ședința în plen a celei de-a patra Conferințe a Societății Matematice din Moldova, dedicată aniversării de 100 de ani de la nașterea academicianului Vladimir Andrunachievici.

Prin patrimoniul cultural ne menținem identitatea

Autor: dr. Liliana Condraticova
 Într-o reuniune de o deosebită anvergură s-a constituit, în data de 4 mai, Conferinţa ştiinţifică „Eugen Doga: reverberaţii universale (80 de ani de la naştere)”.

Comemorarea victimelor deportărilor staliniste la Academia Română

Autor: dr. hab., prof. univ. A. Petrencu
În Aula Academiei Române pe data de 4 iulie 2017 a avut loc ședința de prezentare a cercetărilor efectuate în cadrul Programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940–1941, 1944–1953” și seriei de volume Arhivele memoriei.

Matematică

e-Infrastructura RENAM – platforma interoperabilă de colaborare, resurse şi servicii informaţionale în cercetare şi educaţie

Autor: dr. P. Bogatencov, dr. G. Secrieru, acad. I. Tighineanu
Odată cu progresul înregistrat în domeniul telecomunicaţiilor, s-au creat condiţii pentru apariţia la începutul anilor 1970 a reţelelor de calculatoare şi a infrastructurii Internet care a generat o dezvoltare vertiginoase a spaţiului digital cu penetrare în toate sferele activităţii umane.

Elaborarea modelelor economice în baza balanţelor interramurale

Autor: dr., conf. cercet. Elvira Naval
Modelele interramurale sunt alcătuite în baza matricei cheltuielilor materiale directe ale unei ramuri de producere pentru alte ramuri de producere.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Dinamica rezonatorului nanomecanic cuantificat, cuplat cu un sistem de atomi artificiali

Autor: cercet. șt. S. Cârlig, dr. hab. M. A. Macovei
Faptul că lumina poate exercita o forță asupra obiectelor macroscopice este cunoscut de peste 100 de ani.

Noi nanomateriale electronice multifuncționale

Autor: dr., conf. cercet. Lidia Ghimpu
Interesul cercetărilor actuale este centrat pe tehnologii cost-efective, care permit obținerea atât a structurilor sau nanostructurilor 1D și 2D, cât și 3D.

Energetică

Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii

Autor: acad. Gh. Duca, acad. V. Postolati, dr. M. Tîrșu, cercet. șt. M. Grodețchi, m. c. A. Stratan, cercet. șt. Tatiana Gutium
Economia este una dintre cele mai complexe sisteme coerente în care decurg diverse procese și are loc interconexiunea subsistemelor funcționale.
Ediţie întreagă e AICI