Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filozofie

25 de ani ai sectorului de găgăuzologie

Autor: Dr. Liubov Cimpoieş, Dr. Diana Nicoglo
Cercetările autohtone în domeniul găgăuzologiei îşi au începutul în doua jumătate a anului 1946.

Terorismul suicidal: aspecte teoretice şi practice

Autor: Vitalie Marinuţă, Ministru al Apărării
Terorismul, la general, şi cel suicidal, în particular, au o istorie îndelungată. Acest sistem de acţiuni radicale a fost utilizat de-a lungul timpului de diferite organizaţii, atât religioase, cât şi ideologice, pentru a-şi atinge diverse scopuri.

Blogosfera ca proiecţie online a sferei publice

Autor: Dr. Alexandru S. Roşca, Institutul de Studii Enciclopedice
Se consideră că o sferă publică democratică se menţine pe cinci piloni:
– Libertăţile civile garantate constituţional – libertatea expresiei, opiniei şi adunării, ce provin din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului...

Impactul migraţiei forţei de muncă asupra Republicii Moldova: aspecte demografice şi economice

Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Galina Savelieva, Cerc. şt. Vera Cotelnic
Restructurarea economiei naţionale în urma tranziţiei la economia de piaţă, întreprinsă la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990, înrăutăţirea bruscă a situaţiei social-economice în ţară, sărăcirea populaţiei etc., a condus la intensificarea proceselor migraţioniste cu accentul pe deplasările în masă în căutarea unui loc de muncă, mai cu seamă a unei

Noua paradigmă a dezvoltării economice şi societatea bazată pe cunoaştere

Autor: Dr. Alexandru Roşca, Institutul de Studii Enciclopedice
Noţiunea „societate bazată pe cunoaştere” s-a cristalizat spre sfârşitul anilor 1990, fiind utilizată, mai cu seamă, de cercurile academice ca alternativă pentru termenul „societate informaţională”. UNESCO, de exemplu, a adoptat termenul de „societate a cunoaşterii” la plural, ceea ce vine să recunoască faptul inexistenţei unui model uniform, dictat de tehnologie sau relaţii de piaţă, la care ar trebui să se conformeze toate societăţile.

Orientări eticovalorice în ştiinţa contemporană

Autor: Dr.hab. Gheorghe Bobână
Analizând problema raportului dintre ştiinţă şi valori, evidenţiem două aspecte: relevanţa ştiinţei în plan etico-social şi cea a valorilor în ştiinţă sub aspect cognitiv. Deosebit de populară în mediul ştiinţific şi nu numai, este imaginea ştiinţei neutră valoric sub aspect cognitiv şi relevantă în plan etico-valoric, avându-se în vedere responsabilitatea savantului pentru consecinţele dezvoltării ştiinţei.

Romanul lui Vladimir Beşleagă (valenţe psihanalitice)

Autor: Dr. conf. univ. Ana Ghilaş, Universitatea de Stat din Moldova
Scriitorul Vladimir Beşleagă este reprezentantul generaţiei şaizeciste, generaţie care a realizat artistic un imperativ al timpului numit sugestiv “întoarcerea la izvoare”.

Măsuri de redresare a situaţiei în domeniul medicamentului

Autor: dr.hab. prof. univ. Victor Ghicavîi, şef catedră farmacologie şi farmacologie clinică a USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialist principal al MS
Este bine cunoscut faptul, că medicina a intrat în secolul al XXI-lea cu un arsenal viguros de medicamente. Industria farmaceutică mondială actualmente produce zeci şi sute de mii de preparate farmaceutice. Mai mult de 6 mii din ele, în diferite forme farmaceutice, sunt înregistrate şi autorizate în Republica Moldova pentru utilizare în practica medicală.

Societatea postcernobâl

Autor: dr. Ion Xenofontov, secretar ştiinţific, Institutul de Studii Enciclopedice
Motto: „Câte un atom paşnic în fiecare casă”
(Slogan din oraşul Pripet, localitate aflată în apropierea Cernobâlului)
Dimensiunile problemei. Factorii naturali de existenţă a omenirii au fost/sunt periclitaţi de inovaţii tehnologice în aşa măsură încât actualmente putem vorbi „de o bombă cu detonare întârziată pe care avem intenţia s-o programăm singuri”.

Semnificaţia interesului naţional în definirea unor priorităţi strategice de politică externă a Republicii Moldova

Autor: Dr. în fi losofie Victor JUC
Actualitatea investigaţiilor este determinată de oportunitatea definirii interesului naţional al Republicii Moldova, abordat în calitate de factor determinant al dezvoltării statului şi asigurării coeziunii societăţii, luând ca bază interconexiunea şi interdependenţa dintre politica internă şi politica externă. În ordinea de idei reliefată, sunt supuse