Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe ale educaţiei

Caracterul teleologic al educaţiei

Autor: Dr. hab., prof. univ. Vlad Pâslaru
Repere definitorii. Istoria pedagogiei n-a atestat vreun concept, model, teorie sau paradigmă care să fi luat în discuţie caracterul teleologic al educaţiei. (...)

Competenţe digitale dezvoltate la studenţi în cadrul cursului universitar „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale”

Autor: Drd., lector superior Lidia Popov
Termenul „competenţă digitală”, lansat în 1990, a fost puternic mediatizat prin lucrarea lui Paul Gilster Digital Literacy publicată în 1997. Ideea de la care porneşte explicarea termenului este una simplă: într-o enumerare a tipurilor de competenţe, începând de la a scrie – a citi, a utiliza calculatorul, a găsi informaţia necesară, a utiliza în mod eficient informaţia, a utiliza o reţea de calculatoare sau Internetul etc., competenţa solicitată de lumea digitală pare a fi doar extensia modernă a primei tălmăciri.

Tehnologiile de învăţământ la distanţă: realizări şi provocări

Autor: Dr. conf. univ. Inga Țiţchiev, dr. Lilia Balan
Trăim într-o lume digitală, unde, odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, persoana aşteaptă ca serviciile, inclusiv cele educaţionale şi de formare continuă, să fie oferite oricând, oriunde şi prin oricare echipament

Frumosul ca triadă a fiinţei umane

Autor: Dr. hab. Vlad Pîslaru
Fiinţa Om şi Omul român. Misiunea de a fi om – căci viaţa omului este o misiune, nu este deloc uşoară. Dar pe cât de grea şi de complicată este această misiune, pe atât de plină de a fi este ea.

Cu privire la necesitatea unei strategii naţionale de formare a vorbitorului cult / independent de limba română

Autor: Dr., conf. cercet. Maria Hadârcă
Pedagogia, ca ştiinţă fundamentală a educaţiei, dialoghează permanent cu realitatea educaţională, o chestionează şi o analizează, utilizând în acest scop metode proprii şi un instrumentar investigativ specific (observaţia, experimentul, ancheta, studiul de caz etc.), prin intermediul cărora poate ajunge la cunoaşterea stării de fapt într-un anume domeniu, la identificarea problemelor cu care se confruntă domeniul respectiv, precum şi la stabilirea cauzelor ce au provocat aceste probleme, în vederea reglării-autoreglării domeniului pe care îl ce

Realitatea ambientală, vorbitorul cult al limbii şi educaţia lingvistică

Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Nevoia fiinţei umane de relaţii verbale de calitate reclamă interacţiuni de calitate care nu se pot realiza decât între persoane de calitate.

Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Țvircun, dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Dezvoltarea pedagogiei ca ştiinţă a fost condiţionată dintotdeauna, dar mai cu seamă în ultimul timp, de cercetarea pedagogică.

Direcțiile tematice ale cercetării științifice în pedagogie (cazul Republicii Moldova)

Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Ţvircun, Dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Cercetarea pedagogică este considerată astăzi, generic, strategie de reglare şi autoreglare permanentă a sistemului şi procesului de învăţământ, strategie care contribuie substanţial la rezolvarea marilor probleme ale educaţiei [2, p.13].

Experiența UnAȘM: Formarea resursei umane pentru cercetare la toate ciclurile de învățământ superior (LMD)

Autor: Dr. Tatiana Potâng, dr. Angela Port
În procesul de management al investigaţiilor ştiinţifice, resursele umane reprezintă cea mai sensibilă și importantă componentă, devenită tot mai pregnantă în contextul politicilor recente ale UE în domeniul educației și cercetării.

Rețeaua Look@IT – un potențial mecanism de formare și dezvoltare a e-competenţelor elevilor și tinerilor

Autor: Cercet. șt. Ion Coșuleanu, cercet. șt. Anastasia Ștefanița, cercet. șt. Irina Cojocaru, Aurelia Salicov, director StarNet Soluții
De la un timp încoace în țările Uniunii Europene există un deficit de personal pregătit în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC).