Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (35), 2014

EVENIMENT

Viitorul Moldovei e în Europa ştiinţei

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM
Ce reprezintă astăzi Academia de Ştiinţe a Moldovei?
Când vine vorba de Academie, percepţia societăţii deseori nu este tocmai bună, uneori Academia fiind asociată cu o structură sovietică, nereformată.

Bruxelles-ul nu crede lacrimilor

Autor: Acad. Ion Tighineanu, Prim-vicepreşedinte al AŞM
Sărbătoarea de azi ne oferă ocazia de a trece în revistă succesele obţinute, a evidenţia şi remarca pe cei mai buni, fiindcă publicitatea şi replicarea ulterioară a cazurilor de succes reprezintă un motor al dezvoltării, dar ne oferă, totodată, prilejul de a medita asupra parcursului nostru, pentru a conştientiza unde ne găsim astăzi şi a înţelege mai bine unde vrem să ajungem.

Apel către partidele parlamentare proeuropene

Autor: Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Gheorghe Rusnac, Ion Guceac, Aurelia Hanganu
Rezultatele alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, precum şi validarea acestora de către Curtea Constituţională, au consolidat vectorul european de dezvoltare a Republicii Moldova.
Experienţa integrării europene, acumulată de alte state, cum ar fi ţările baltice, este marcată de paradigma creării unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Propuneri la Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018

1. EDUCAŢIE
Obiective de guvernare
: 1. Orientarea procesului educaţional spre obţinerea competenţelor şi specializarea inteligentă.
2. Promovarea dimensiunii europene în cadrul procesului educaţional-formativ.

Reuniune istorică a academiilor

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
La 28 noiembrie 2014, la Bucureşti, a avut loc, pentru prima dată, o şedinţă comună a Biroului Academiei Române şi a conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Părţile au convenit să coopereze în domeniul cercetărilor fundamentale, în vederea instituirii şcolilor doctorale şi pregătirii cadrelor, să elaboreze o foaie de parcurs pentru crearea cadrului instituţional propice participării în Programul Orizont 2020.

Memorandum privind cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română în cadrul programulu

Articolul 1. Scopul
Scopul prezentului Memorandum rezidă în consolidarea capacităţilor comune pentru cercetare - dezvoltare şi inovare, precum şi în planul identificării experienţei şi perspectivelor de participare ale Academiilor din România şi Republica Moldova în programele comunitare ale Uniunii Europene.

Management în cercetare şi inovare

Identitatea constituţională a Republicii Moldova

Autor: Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale
I. Puterea normativă a istoriei în dreptul constituţional: despre relaţia dintre istorie şi identitatea constituţională
1. Abordarea subiectului identităţii constituţionale în faţa mediului academic reprezintă o provocare, punând începutul unei dezbateri ample şi multidimensionale a acestei probleme în Republica Moldova.

STRATEGII ŞI POLITICI

Critică şi (re)construcţie în discursul istoric.

Autor: Academician Alexandru Zub Academia Română - Filiala Ia;i Institutul de Istorie A. D. Xenopol
Doresc a mulţumi, mai întâi, cordial, pentru invitaţia de a vorbi astăzi, într-un cadru atât de solemn, pe o temă de istoriografie, aleasă anume din aria mea de specialitate [1]. Este un prilej deosebit de onorant, pentru care vă sunt recunoscător la toţi, colegi de breaslă şi factori de răspundere academică deopotrivă.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Institutul de Fizică Aplicată: 50 de ani în serviciul Moldovei şi ştiinţei mondiale

Autor: Acad. Mircea Bologa, acad. Leonid Culiuc, m. c. Alexandr Dikusar
Crearea şi dezvoltarea ulterioară a Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei sunt strâns legate de fondatorul şi primul său director Boris Lazarenco – academician, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar

Realizări şi obiective

O jumătate de secol de învăţământ superior ingineresc în Moldova

Autor: Acad. Ion Bostan
Înfi inţarea în 1964 a Institutului Politehnic din Chişinău (IPC) s-a constituit într-un eveniment de importanţă majoră în viaţa culturală şi socialeconomică a Republicii Moldova, contribuind esenţial la formarea intelectualităţii tehnice şi a elitei ştiinţifice moldoveneşti. IPC se întemeia pe baza unor facultăţi din cadrul Universităţii de Stat, Institutului Agricol şi filialelor unor instituţii din Moscova.
Ediţie întreagă e AICI