Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (32), 2014

EVENIMENT

A fost lansat Programul Cadru „Orizont 2020” pentru parteneriatul estic

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
La 17 martie 2014, AŞM a fost gazda evenimentului de lansare regională a Programului Cadru pentru Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene
„Orizont 2020” pentru ţările Parteneriatului Estic.

De la Programul Cadru 7 la Programul Orizont 2020

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Începând cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova deţine statutul de ţară asociată la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative 2007-2013 (PC7), care este principalul mijloc de finanţare şi antrenare a investiţiilor în investigaţia ştiinţifică din Europa.

Primul forum moldo-român în domeniul ştiinţei şi educaţiei

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
În ziua de 21 februarie 2014, Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost gazda Forumului moldo-român „Promovarea participării comune la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei”, organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Academia Română.

REZOLUŢIE

Forumul moldo-român care şi-a desfăşurat lucrările la 21 februarie 2014 a avut drept scop „Promovarea participării comune la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei”.

Monumentul limbii române

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Lucrarea „Monument în formă de carte deschisă în plan circular” a fost desemnată câştigătoare a Concursului Internaţional Monumentul Limbii Române, desfăşurat în premieră absolută.

Ştiinţe economice

Competitivitatea şi creşterea economic în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene

Autor: Acad. Grigore Belostecinic, Prof. univ., dr.hab. Boris Chistruga, Prof. univ., dr.hab. Gheorghe Iliadi, Conf. cercet., dr. Corneliu Guţu, Conf. univ., dr. Irina Movilă, Conf. univ., dr. Grigore Baltag
Dinamismul dezvoltării sociale, intensificarea proceselor concurenţiale pe toate planurile, nevoia producerii unor mărfuri care ar face faţă atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională, induc necesitatea cercetărilor în domeniul creşterii competitivităţii drept o sarcină primordială a politicilor economice contemporane, aceasta fiind o misiune importantă a civilizaţiei secolului al XXI-lea.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile

Autor: Acad. Ion Bostan, Dr. hab., prof. univ. Valeriu Dulgheru, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf.univ. Anatolie Sochirean, Drd. Radu Crudu, Drd. Marin Guţu, Drd. Gavril Porcescu, Universitatea Tehnică a Moldovei
Una dintre cele mai mari provocări ale secolului XXI este asigurarea accesului fiecărui cetăţean al Planetei la energia nonpoluantă, durabilă, ceea ce, conform Comisiei ONU, înseamnă o dezvoltare care satisface necesităţile prezentului, fără a compromite capacităţile viitoarelor generaţii să îşi satisfacă propriile necesităţi.

Dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare

Autor: Acad. Ion Bostan, Dr.hab., prof. univ. Valeriu Dulgheru, Dr., conf. univ. Nicolae Secrieru, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf. univ. Anatolie Sochirean, Drd. Sergiu Candraman, Drd. Sergiu Gangan, Drd. Andrei Margarint, Drd. Sergiu Griţcov
Un aspect indispensabil al existenţei zilnice umane devin tehnologiile spaţiale. Acestui domeniu i se acordă o atenţie deosebită în strategia europeană de dezvoltare până în anul 2020.

Matematică

Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Ciocanu, Dr., conf. univ. Florin Damian
Un grup de matematicieni din Moldova a demonstrat că investiţiile minime, reuşit direcţionate, pot conduce la o creştere substanţială a vizibilităţii internaţionale a cercetărilor fundamentale. De aceea, nu vom stărui în acest articol asupra fondurilor necesare relansării unei sfere de investigaţii ştiinţifice de real succes precum a fost matematica teoretică şi cea aplicată în anii ’70 şi ’80 ai secolului trecut. Vom preciza doar că numai proiectele europene, probabil, vor crea premise pentru revenirea în forţă a acestui domeniu.

Societatea cunoaşterii

Conectarea diasporei ştiinţifice la sectorul de cercetare-dezvoltare

Autor: Dr. Vitalie Varzari
Instituţiile locale sunt cei mai importanţi piloni în procesul de transfer al cunoştinţelor şi competenţelor de la diaspora califi cată spre ţările de origine. În acest sens, transnaţionalismul reprezintă conceptul de bază al studiului de faţă şi este folosit pentru a sublinia importanţa sporită a abilităţilor profesionale, a cunoştinţelor şi a circulaţiei competenţelor
între exponenţii diasporei ştiinţifi ce şi colegii lor din patrie.
Ediţie întreagă e AICI