Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe medicale

Actualitatea implementării şi fortificării sistemului de farmacovigilenţă

Autor: Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi, Dr. Lucia Ţurcan, Dr. Lilia Podgurschi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Problema asigurării inofensivităţii preparatelor medicamentoase (PM) a apărut odată cu unul dintre cele mai vechi principii medicale „primum non nocere” – „mai întâi nu dăuna” sau principiul non-vătămării, dar se impune şi mai acut în zilele noastre,
când există un număr considerabil de medicamente, utilizarea cărora este însoţită de numeroase efecte adverse.

Viziuni conceptuale manageriale, financiare şi de estimare din perspective ştiinţei academice

Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Mereuţă, USMF „Nicolae Testemiţanu”, IMSP Institutul Oncologic
Actualitate. După intrarea în vigoare a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în anul 2004, s-au creat condiţii favorabile pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale AŞM şi extinderea implicării academice în toată sfera de
cercetare şi inovare, fapt care, indiscutabil, dovedeşte actualitatea optimizării manageriale produse.

Durerea – o problemă globală, multidisciplinară, actuală

Autor: Membru corespondent al AŞM Stanislav Groppa, Dr., conf. univ. Adrian Belîi, Preşedintele Societăţii pentru Studiul şi Combaterea Durerii din Moldova
I. De ce durerea este o problemă atât de importantă?
În a doua jumătate a sec. XX, creşterea accesibilităţii populaţiei la o asistenţă medicală calificată şi înalt specializată a fost urmată de înaintarea unor noi cerinţe faţă de serviciile prestate. Astăzi, pacientul, adică beneficiarul şi plătitorul serviciilor medicale, pe lângă rezolvarea promptă a problemelor de sănătate, condiționează un nivel înalt de confort şi securitate.

Avortul de la a doua jumătate a sec. XX încoace

Autor: Ludmila Tăutu, Viorica Roşu, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, sector demografie
În pofida progresului tehnico-ştiinţific obţinut, a tuturor succeselor medicinei contemporane, în multe ţări ale lumii avortul continuă să fie o metodă de reglare a natalităţii, pe fondul unei sănătăţi reproductive precare şi al creşterii numărului cuplurilor infertile.
Imoral, din punctul de vedere al Bisericii, scos în ilegalitate de legislaţia unor state, dreptul la avort a avut o evoluţie sinuoasă, permanent controversată pe parcursul întregii istorii.

SĂNATATEA PUBLICĂ BAZATĂ PE CUNOAŞTERE

Autor: Dr. hab. în medicină Mihai MAGDEI, Ministerul Sănătăţii
Dezvoltarea durabilă a oricărei societăţi este determinată în mare măsură de resursele umane şi, nu în ultimul rând, de starea de sănătate a oamenilor. Nicio civilizaţie n-a avut soarta de a prospera având o populaţie cu sănătatea compromisă.

Substanţe antibacteriene si antifungice noi din materie primă locală

Autor: Dr. hab. Viorel Prisacari, dr. Svetlana Buraciov, dr. Ana Dizdari, dr. Victor Ţapcov, dr. hab. Aurelian Gulea, dr. Maria Bârcă, dr. hab. Mihail Bodrug, dr. Maricica Colţun
Obţinerea penicilinei de către Alexandr Fleming în anul 1929 şi producerea ei în anul 1941 au favorizat apariţia chimioterapiei antibacteriene. Această descoperire ştiinţifică, una din cele mai mari în secolul XX, a schimbat esenţial eficienţa tratamentului maladiilor infecţioase, salvând viaţa multor milioane de oameni. Mai apoi, pe parcursul anilor 1941-2010, au fost descoperite numeroase grupe de noi antibiotice, fapt ce a amplificat şi diversificat arsenalul chimioterapeutic antibacterian.

Medicina alternativă – integrarea cu medicina ştiinţifică

Autor: Acad. Victor Lacusta
Medicina în Republica Moldova, ca şi în alte ţări europene, se bazează pe principii ştiinţifice. Însă aspectul ştiinţific nu exclude posibilitatea de a îmbogăţi medicina modernă cu date acumulate în baza experienţei empirice a poporului nostru şi a sistemelor medicale Orientale de medicină alternativă, în special din China, Tibet şi India. Acestea din urmă au o istorie multimilenară de perfecţionare continuă a metodelor de tratament.

Programul naţional de combatere a hepatitelor virale b, c şi d în Republica Moldova

Autor: Dr. hab. Constantin Spînu; dr.hab. Petru Iarovoi; Angela Vrânceanu-Beneş, medic; dr. Marina Isac, Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă
Actualitatea Hepatitele virale acute şi cronice au fost, sunt şi vor fi pentru umanitate în anii ce urmează una dintre problemele de sănătate extrem de serioase. Cercetările efectuate şi evaluarea rezultatelor obţinute în domeniul epidemiologiei si combaterii hepatitelor virale din ultimele decenii ale secolului XX au adus o contribuţie remarcabilă la evaluarea semnifi caţiei mondiale a infecţiei hepatice şi defi nirii ei ca problemă majoră de sănătate publică.

Кардиосанокреатология. Первые результаты и задачи

Autor: Д. н. В.К. Чокинэ
Важность изучения феномена здоровья, в том числе и сердца, является общепринятой.

Derivaţii izotioureici – o nouă generaţie de medicamente antihipotensive (hipertensive)

Autor: Dr. hab. în medicină Victor Ghicavâi, Dr. în medicină Ecaterina Stratu
Problema tratamentului hipotensiunilor arteriale acute, declanşate în diverse afecţiuni cardiovasculare şi stări patologice (traume, şoc, intoxicaţii etc), acestea fi ind global destul de răspândite, este de importanţă majoră.