Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Potenţialul de export şi competitivitatea agroalimentară a Republicii Moldova

Autor: Drd. Cornel Coşer, dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
În condiţiile în care potenţialul de export al sectorului agroalimentar poate fi evaluat din perspectiva „posibilităţilor” pierdute, dar şi a celor nevalorifi cate, analiza comerţului exterior elucidează multitudinea factorilor organizatorici, sectoriali şi macroeconomici ce determină comportamentul exportatorilor naţionali.

Modelarea impactului corupţiei avansate asupra creşterii economice

Autor: Dr. Elvira Naval
Mai multe ţări în curs de dezvoltare, printre care şi Republica Moldova, înregistrează un nivel înalt de corupţie, în special în cazul proiectelor cu implicarea sectorului public. Corupţia în sectorul public, de regulă, este asociată cu costurile exagerate evaluate pentru proiectele de investiţii publice, cu utilizarea materialelor de calitate inferioară, precum şi calitatea proastă a executării lucrărilor.

Impactul opţiunilor de integrare asupra comerţului agroalimentar

Autor: Prof., dr. hab. Alexandru Stratan, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Sectorul agroalimentar ocupă, tradiţional, un rol aparte în negocierea acordurilor preferenţiale de comerţ. Acest fapt se poate explica prin preocupările autorităţilor publice pentru securitatea alimentară a ţării, bunăstarea populaţiei în mediul rural şi, în special, în ţările dezvoltate, impactul pe care importul anumitor produse agroalimentare l-ar putea avea asupra securităţii consumatorilor.

Competitivitatea şi creşterea economic în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene

Autor: Acad. Grigore Belostecinic, Prof. univ., dr.hab. Boris Chistruga, Prof. univ., dr.hab. Gheorghe Iliadi, Conf. cercet., dr. Corneliu Guţu, Conf. univ., dr. Irina Movilă, Conf. univ., dr. Grigore Baltag
Dinamismul dezvoltării sociale, intensificarea proceselor concurenţiale pe toate planurile, nevoia producerii unor mărfuri care ar face faţă atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională, induc necesitatea cercetărilor în domeniul creşterii competitivităţii drept o sarcină primordială a politicilor economice contemporane, aceasta fiind o misiune importantă a civilizaţiei secolului al XXI-lea.

2013 – anul internaţional al statisticii

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu
La iniţiativa Institutului Internaţional de Statistică şi a altor organizaţii internaţionale, 2013 a fost declarat Anul Statisticii. Peste 1700 de organizaţii din 116 ţări au susţinut această iniţiativă, exprimându-şi, astfel, recunoştinţa pentru contribuţia Ştiinţelor Statistice în toate domeniile de activitate.

Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară

Autor: Drd. Svetlana Dodon, Dr. hab., prof. Gheorghe Iliadi
Problema echilibrului bugetar a generat o serie de dezbateri ce apar periodic începând din a doua jumătate a secolului XX, când politica financiară a mai multor state a fost infl uenţată de conceptul keynesian (care susţinea că bilanţul dintre veniturile şi cheltuielile bugetare este mai  puţin important decât echilibrul macroeconomic, sugerând că în calitate de instrument-cheie într-o  recesiune poate servi politica fiscală).

Eminescu: economia politică – ştiinţa libertăţii

Autor: Dr. hab., conf. univ. Ivan Ustian, ASEM
Adept al doctrinei lui Adam Smith, Mihai Eminescu, aidoma poeţilor-economişti Byron şi Puşkin, care au scris şi ei pe teme economice, considera economia politică o ştiinţă a libertăţii economice. În cel mai important manuscris 2257 de economie politică – proiect al unui manual de economie politică, Eminescu avea să noteze că: Omul are atâta libertate şi egalitate pe câtă avere are. Conţinând idei complexe în materie de economie politică, textul respectiv examinează istoria economiei politice, obiectul şi metodologia ei de analiză.

Abordarea evolutiv-conceptuală şi studiile asupra competitivităţii

Autor: Drd. Cornel Coşer, Dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
Necesitatea revelării conţinutului noţiunii de competitivitate drept categorie economică constitutivă a elementului respectiv este una a priori importantă, cel puţin prin prisma celor mai noi tendinţe de penetrare a pieţelor emergente, dar şi de poziţionare strategică a companiilor.

De la economia cunoaşterii – la „economia imaginaţiei creative”

Autor: Membru corespondent al AŞM Dumitru Moldovan, Academia de Studii Economice din Moldova
1. Fizica teoretică şi evoluţia ştiinţei economice
Se spune că în prezent în lume sunt mai mulţi cercetători ştiinţifici decât au fost în toată istoria omenirii de până acum. În viitor însă s-ar putea să fie şi mai mulţi, deoarece ştiinţa evoluează aproape în progresie geometrică, o nouă descoperire declanşând imediat un val de reevaluări şi cercetări în celelalte domenii ale ştiinţei.

Planificarea strategică în suportul dezvoltării comunităţilor locale

Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, AŞM
Dacă managementul se realizează prin exercitarea funcţiilor de planificare, organizare, conducere (antrenare la acţiune) şi control, o afirmaţie precum că „planificarea este funcţia de bază a managementului” poate să pară o exagerare; s-ar putea ca impresia aceasta să fie creată de forma de exprimare. Şi totuşi, dacă planificarea este catalogată ca fiind „cheia de boltă” (J. Ivancevich) sau „funcţia fundamentală” (H.