Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Particularitățile elaborării metodologiei cercetărilor științifice în proiectele economice fundamentale

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Alexandru Stratan, Dr. hab., prof. cercet. Gheorghe Iliadi, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică al AȘM
Elaborarea metodologiei de cercetare a problemelor fundamentale constituie o preocupare prioritară a ştiinţei economice naţionale. Interesul pentru acest aspect al activităţii ştiinţifice este condiţionat de transformările calitative produse în viaţa economico-socială, de apariţia noilor procese şi fenomene, care anterior nu prezentau un obiect de studiu.

Hегосударственные пенсионные фонды в контексте эволюции финансовой инфраструктуры: зарубежный опыт и его адаптация в Украине

Autor: Д.э.н., профессор Виктор Федосов, к.э.н., профессор Дмитрий Леонов, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
На протяжении длительного периода времени украинская финансовая наука во многих вопросах ориентировалась на концептуальные, методические и методологические принципы, сформированные во времена бывшего СССР.

Politica inovaţională şi factorii actuali de creştere economică: interacţiune şi integrare

Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, CNAA, dr., cerc. superior Oleg Bujor, INCE
Într-o societate care aspiră spre economia cunoaşterii, politicile dedicate cercetării-dezvoltării-inovării sunt considerate a fi prioritatea de frunte a statului. Referindu-ne la Republica Moldova, subliniem că statul, în persoana autorităţilor publice, garantează funcţionarea şi dezvoltarea sferei ştiinţei şi inovării prin: finanţarea stabilă ascendentă a dezvoltării potenţialului sferei ştiinţei şi inovării şi stimularea creării unei infrastructuri moderne a acestei sfere, ...

Potenţialul de export şi competitivitatea agroalimentară a Republicii Moldova

Autor: Drd. Cornel Coşer, dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
În condiţiile în care potenţialul de export al sectorului agroalimentar poate fi evaluat din perspectiva „posibilităţilor” pierdute, dar şi a celor nevalorifi cate, analiza comerţului exterior elucidează multitudinea factorilor organizatorici, sectoriali şi macroeconomici ce determină comportamentul exportatorilor naţionali.

Modelarea impactului corupţiei avansate asupra creşterii economice

Autor: Dr. Elvira Naval
Mai multe ţări în curs de dezvoltare, printre care şi Republica Moldova, înregistrează un nivel înalt de corupţie, în special în cazul proiectelor cu implicarea sectorului public. Corupţia în sectorul public, de regulă, este asociată cu costurile exagerate evaluate pentru proiectele de investiţii publice, cu utilizarea materialelor de calitate inferioară, precum şi calitatea proastă a executării lucrărilor.

Impactul opţiunilor de integrare asupra comerţului agroalimentar

Autor: Prof., dr. hab. Alexandru Stratan, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Sectorul agroalimentar ocupă, tradiţional, un rol aparte în negocierea acordurilor preferenţiale de comerţ. Acest fapt se poate explica prin preocupările autorităţilor publice pentru securitatea alimentară a ţării, bunăstarea populaţiei în mediul rural şi, în special, în ţările dezvoltate, impactul pe care importul anumitor produse agroalimentare l-ar putea avea asupra securităţii consumatorilor.

Competitivitatea şi creşterea economic în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene

Autor: Acad. Grigore Belostecinic, Prof. univ., dr.hab. Boris Chistruga, Prof. univ., dr.hab. Gheorghe Iliadi, Conf. cercet., dr. Corneliu Guţu, Conf. univ., dr. Irina Movilă, Conf. univ., dr. Grigore Baltag
Dinamismul dezvoltării sociale, intensificarea proceselor concurenţiale pe toate planurile, nevoia producerii unor mărfuri care ar face faţă atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională, induc necesitatea cercetărilor în domeniul creşterii competitivităţii drept o sarcină primordială a politicilor economice contemporane, aceasta fiind o misiune importantă a civilizaţiei secolului al XXI-lea.

2013 – anul internaţional al statisticii

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu
La iniţiativa Institutului Internaţional de Statistică şi a altor organizaţii internaţionale, 2013 a fost declarat Anul Statisticii. Peste 1700 de organizaţii din 116 ţări au susţinut această iniţiativă, exprimându-şi, astfel, recunoştinţa pentru contribuţia Ştiinţelor Statistice în toate domeniile de activitate.

Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară

Autor: Drd. Svetlana Dodon, Dr. hab., prof. Gheorghe Iliadi
Problema echilibrului bugetar a generat o serie de dezbateri ce apar periodic începând din a doua jumătate a secolului XX, când politica financiară a mai multor state a fost infl uenţată de conceptul keynesian (care susţinea că bilanţul dintre veniturile şi cheltuielile bugetare este mai  puţin important decât echilibrul macroeconomic, sugerând că în calitate de instrument-cheie într-o  recesiune poate servi politica fiscală).

Eminescu: economia politică – ştiinţa libertăţii

Autor: Dr. hab., conf. univ. Ivan Ustian, ASEM
Adept al doctrinei lui Adam Smith, Mihai Eminescu, aidoma poeţilor-economişti Byron şi Puşkin, care au scris şi ei pe teme economice, considera economia politică o ştiinţă a libertăţii economice. În cel mai important manuscris 2257 de economie politică – proiect al unui manual de economie politică, Eminescu avea să noteze că: Omul are atâta libertate şi egalitate pe câtă avere are. Conţinând idei complexe în materie de economie politică, textul respectiv examinează istoria economiei politice, obiectul şi metodologia ei de analiză.