Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Științe economice

Cuantificarea efectelor reformei administrativ-teritoriale

Autor: Dr. hab., prof. Alexandru Stratan
Studiile efectuate până în prezent arată că în ultima jumătate de secol, tendința europeană generală a fost de a reduce numărul autorităților administrației publice locale prin fuzionarea localităților învecinate în unități administrativ-teritoriale mai mari [4].Descarcă

Spectrul științei în economie: contractul de transfer tehnologic

Autor: Postdoctorand Viorica Boaghi
Crearea noilor tehnologii este evidentă pe măsura concurenţei de piaţă, iar aplicarea acestora a devenit o necesitate pentru societate, în special pentru antreprenori. Apariţia primelor contracte de transfer tehnologic este datată după al doilea război mondial.Descarcă

Probleme privind creșterea eficienței activităților productive și nivelului de trai al coproprietarilor pămîntului

Autor: Mem. cor. Andrei Timuș
Astăzi, după 25 de ani de reforme social-economice, producţia agricolă a scăzut cu peste 2,5 ori, modelele de organizare şi creştere a ei nu corespund cerinţelor elementare. Producătorul principal – ţăranul – nu participă nemijlocit la selectarea culturilor, la organizarea
muncii, la distribuirea veniturilor, nu conştientizează rolul său de proprietar, responsabil pentru asigurarea eficienţei producţiei.Descarcă

Studiul rentabilității producției cărnii de porc

Autor: Dr., conf. univ. Grigore Baltag, Drd. Elena Baranov
Evaluarea economică a activității entităților de creștere a suinilor pentru carne se realizează prin prisma indicatorilor economici. Cel mai relevant și obiectiv sistem de evaluare ține de indicatorii eficienței economice a producției obținute.Descarcă

Particularitățile elaborării metodologiei cercetărilor științifice în proiectele economice fundamentale

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Alexandru Stratan, Dr. hab., prof. cercet. Gheorghe Iliadi, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică al AȘM
Elaborarea metodologiei de cercetare a problemelor fundamentale constituie o preocupare prioritară a ştiinţei economice naţionale. Interesul pentru acest aspect al activităţii ştiinţifice este condiţionat de transformările calitative produse în viaţa economico-socială, de apariţia noilor procese şi fenomene, care anterior nu prezentau un obiect de studiu.
Descarcă

Hегосударственные пенсионные фонды в контексте эволюции финансовой инфраструктуры: зарубежный опыт и его адаптация в Украине

Autor: Д.э.н., профессор Виктор Федосов, к.э.н., профессор Дмитрий Леонов, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
На протяжении длительного периода времени украинская финансовая наука во многих вопросах ориентировалась на концептуальные, методические и методологические принципы, сформированные во времена бывшего СССР.Descarcă

Politica inovaţională şi factorii actuali de creştere economică: interacţiune şi integrare

Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, CNAA, dr., cerc. superior Oleg Bujor, INCE
Într-o societate care aspiră spre economia cunoaşterii, politicile dedicate cercetării-dezvoltării-inovării sunt considerate a fi prioritatea de frunte a statului. Referindu-ne la Republica Moldova, subliniem că statul, în persoana autorităţilor publice, garantează funcţionarea şi dezvoltarea sferei ştiinţei şi inovării prin: finanţarea stabilă ascendentă a dezvoltării potenţialului sferei ştiinţei şi inovării şi stimularea creării unei infrastructuri moderne a acestei sfere, ...
Descarcă

Potenţialul de export şi competitivitatea agroalimentară a Republicii Moldova

Autor: Drd. Cornel Coşer, dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
În condiţiile în care potenţialul de export al sectorului agroalimentar poate fi evaluat din perspectiva „posibilităţilor” pierdute, dar şi a celor nevalorifi cate, analiza comerţului exterior elucidează multitudinea factorilor organizatorici, sectoriali şi macroeconomici ce determină comportamentul exportatorilor naţionali.
Descarcă

Modelarea impactului corupţiei avansate asupra creşterii economice

Autor: Dr. Elvira Naval
Mai multe ţări în curs de dezvoltare, printre care şi Republica Moldova, înregistrează un nivel înalt de corupţie, în special în cazul proiectelor cu implicarea sectorului public. Corupţia în sectorul public, de regulă, este asociată cu costurile exagerate evaluate pentru proiectele de investiţii publice, cu utilizarea materialelor de calitate inferioară, precum şi calitatea proastă a executării lucrărilor.Descarcă

Impactul opţiunilor de integrare asupra comerţului agroalimentar

Autor: Prof., dr. hab. Alexandru Stratan, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Sectorul agroalimentar ocupă, tradiţional, un rol aparte în negocierea acordurilor preferenţiale de comerţ. Acest fapt se poate explica prin preocupările autorităţilor publice pentru securitatea alimentară a ţării, bunăstarea populaţiei în mediul rural şi, în special, în ţările dezvoltate, impactul pe care importul anumitor produse agroalimentare l-ar putea avea asupra securităţii consumatorilor.
Descarcă