Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Abordarea evolutiv-conceptuală şi studiile asupra competitivităţii

Autor: Drd. Cornel Coşer, Dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
Necesitatea revelării conţinutului noţiunii de competitivitate drept categorie economică constitutivă a elementului respectiv este una a priori importantă, cel puţin prin prisma celor mai noi tendinţe de penetrare a pieţelor emergente, dar şi de poziţionare strategică a companiilor.

De la economia cunoaşterii – la „economia imaginaţiei creative”

Autor: Membru corespondent al AŞM Dumitru Moldovan, Academia de Studii Economice din Moldova
1. Fizica teoretică şi evoluţia ştiinţei economice
Se spune că în prezent în lume sunt mai mulţi cercetători ştiinţifici decât au fost în toată istoria omenirii de până acum. În viitor însă s-ar putea să fie şi mai mulţi, deoarece ştiinţa evoluează aproape în progresie geometrică, o nouă descoperire declanşând imediat un val de reevaluări şi cercetări în celelalte domenii ale ştiinţei.

Planificarea strategică în suportul dezvoltării comunităţilor locale

Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, AŞM
Dacă managementul se realizează prin exercitarea funcţiilor de planificare, organizare, conducere (antrenare la acţiune) şi control, o afirmaţie precum că „planificarea este funcţia de bază a managementului” poate să pară o exagerare; s-ar putea ca impresia aceasta să fie creată de forma de exprimare. Şi totuşi, dacă planificarea este catalogată ca fiind „cheia de boltă” (J. Ivancevich) sau „funcţia fundamentală” (H.

Competitivitatea şi inovarea în contextual integrării europene

Autor: Academician Grigore Belostecinic, Academia de Studii Economice din Moldova
Economia mondială este profund marcată de fenomenul internaţionalizării afacerilor, creşterii interdependenţei economice între state, integrării economice la nivel regional, european şi chiar mondial. La fel, creşte rolul pe care îl au organizaţiile financiare internaţionale – Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Organizaţia Mondială a Comerţului etc.

Impedimente şi oportunităţi în procesul de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii

Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare; Dr. Oxana Miron, Universitatea de Stat din Cahul; Drd. Cristina Copăceanu, Academia de Studii Economice din Moldova
Reformele realizate în sfera ocrotirii sănătăţii (implementarea standardelor de tratament, trecerea la volumul garantat de asistenţă medicală gratuită, controlul cheltuielilor), au făcut posibil ca unele ţări să stabilizeze pentru câţiva ani cheltuielile pentru sectorul respectiv.

Centrul universitar stiintific, de instruire si transfer tehnologic în industria alimentara

Autor: Acad. Ion Bostan, dr., prof. univ. Petru Todos, dr., conf. univ. Boris Carabulea, dr., prof. univ. Jorj Ciumac; Universitatea Tehnică a Moldovei
Analiza situaţiei în sectorul de prelucrare industrială a produselor animaliere În Republica Moldova se produc anual circa 550 - 600 mii tone de lapte. 150-170 mii tone dintre acestea se achiziţionează pentru procesare, constituind aproximativ 28% [1].

Migraţii, remiteri şi dezvoltare. Câteva idei din literatura recentă şi recomandări în cazul Republicii Moldova

Autor: Dr. Ruxanda Berlinschii, drd. Victoria Clipa
Aproximativ 3 la sută din populaţia mondială sunt migranţi internaţionali, i.e., persoane care locuiesc într-o ţară diferită de cea în care s-au născut. Migraţia internaţională a luat amploare în ultimele decenii, în special migraţia cadrelor calificate – din ţări în dezvoltare în ţări dezvoltate (Docquier şi Rapoport, 2011).

Influenţa instituţiilor asupra dezvoltării economice

Autor: Viorel Gîrbu
Una din modalităţile prin care poate fi caracterizată economia unei ţări este să te uiţi la instituţiile care o guvernează. „Instituţiile determină performanţa economică” (North, 1990, p.137) susţine laureatul Nobel pentru Economie Douglass North.
1. Ce sunt instituţiile şi care este rolul lor în dezvoltarea economică?

Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă

Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Galina Savelieva, Cerc. şt. Vera Cotelnic
Ocuparea forţei de muncă este o sarcină primordială a politicii economice, care asigură echilibrul macroeconomic şi stabilitatea social-politică. Obiectivele strategice de atingere a unui grad sporit de ocupare sunt stabilite în Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.605 din 31 mai 2007.

Finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală: comentarii asupra proiectului de lege

Autor: dr. hab. prof. univ. Tatiana Manole
Proiectul de lege Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale vine să îmbunătăţească managementul finanţelor publice, adică să optimizeze cheltuirea banului public şi suplimentarea veniturilor bugetare printru-un suport legislativ mai amplu. Documentul are o structură şi un conţinut consistent: cuprinde 8 titluri şi 85 de articole. La baza elaborării lui a stat Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847- XIII din 24 mai 1996 şi alte acte normative care reglementează finanţele publice.