Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Biotehnologii recente vitivinicole

Autor: Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole a AŞM, Boris Gaina
Realizările recente ale biotehnologiei au generat noi direcţii în cercetare şi dezvoltare în domeniile viticultură (uvologie) şi vinificaţie (oenologie). Producerea materialului săditor viticol de categorii biologice înalte a fost realizată cu succes în baza unor biotehnologii avansate.

Caracteristica CO2 – extractului din firimituri de miez de nucă

Autor: Drd. Ana Jenac, Drd. Olga Migalatiev, Dr. Vavil Caragia, Inessa Soboleva
Nucile sunt o sursă bogată de substanţe biologic active, cunoscute de sute de ani datorită proprietăţilor lor profilactice în prevenirea bolilor cardiovasculare, aterosclerozei, cancerului şi bolilor digestive. Acestea conţin proteine (10-15%), lipide (60-70%), dintre care până la 70% acizi graşi polinesaturaţi (AGP), fibre alimentare (2-5%), vitamine şi minerale (1-2%) [1].

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” la 60 de ani

Autor: Academician Serafim Andrieş
Condiţiile naturale ale Republicii Moldova, prin varietatea lor, au determinat formarea unei structuri unice a învelişului de sol. Din vremuri străvechi, solurile ţinutului nostru au fost apreciate ca foarte fertile. Renumitul cărturar din Grecia antică Herodot, numit şi „părintele istoriei”, traversând teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost adânc impresionat de grosimea stratului humifer şi de vegetaţia ierboasă crescută abundent.

Nivelul de producţie al caprinelor locale şi posibilităţile de selecţie

Autor: Dr. Oleg Maşner, dr. hab. Petru Liuţcanov, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Creşterea caprinelor este favorizată de spectrul larg al utilităţilor pentru om, iar pe plan mondial, sunt recunoscute circa 360 rase de caprine. Se constată că efectivul caprinelor se extinde numeric continuu în majoritatea ţărilor. Astfel, pe plan mondial, efectivul caprinelor creşte cu circa 5 mil. capete/an.

Опыт организации зоны внедрения гибридов подсолнечника и их семеноводства в Молдове

Autor: Проф., член-корр. АН Молдовы М.Д. Вронских, Доктор с/х наук В.С. Лесник, Институт Полевых Культур «Селекция», мун. Бэлць
В 2012 году исполнилось 30 лет с начала крупномасштабной программы внедрения гибридов подсолнечника в Молдавии. По прошествии этого периода хорошо заметны все промахи и недоработки, но и успехи данного проекта.

„Porumbeni” – realizări şi perspective

Autor: Dr., conf. cerc. Vasile Pojoga, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni"
Porumbul în Republica Moldova este cea mai răspândită cultură agricolă. El se cultivă pe circa 20-25 la sută din suprafaţa arabilă, fiind în toate timpurile în atenţia autorităţilor. La începutul anilor ’80 ai secolului XX, în republică se desfăşoară o amplă activitate de cooperare agroindustrială intergospodărească, de specializare şi concentrare a producţiei agricole.

Analiza cercetărilor privind utilizarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol

Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. cerc. Tamara Leah, dr. hab., prof. Igor Povar, membru corespondent al AŞM Tudor Lupaşcu, dr., conf. cerc. Vladimir Filipciuc
Introducere
Conform Anuarului Statistic al Moldovei, la data de 1 ianuarie 2012 suprafaţa totală a terenurilor constituia 3,38 mil. ha, inclusiv: terenuri agricole – 2,5 mil. ha (73,8%), fondul silvic – 463,1 mii ha (13,7%). Din suprafaţa totală de 2,5 mil. ha de
terenuri agricole, terenurile arabile constituie 1,81 mil. ha (72,6%), livezile – 133,3 mii (5,3%), viile – 149,6 mii ha (6,0%), păşunile – 350,4 mii ha (14,0 %).

Sporirea productivităţii mărului prin optimizarea structurii plantaţiei

Autor: Academician Gheorghe Cimpoieş, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Datorită importanţei deosebite a merelor în alimentaţia omului şi a particularităţilor agrobiologice ale pomilor, mărul ocupă locul doi în lume după producţia de fructe, iar în zonele temperate de pe glob supremaţia lui absolută este incontestabilă,
acesta producând mai mult decât toate celelalte specii pomicole luate împreună.

Conferinţa internaţională „Solul ca patrimoniu mondial”: discuţii şi recomandări

Autor: Dr. hab., prof. cerc. Boris Boincean, Republica Moldova, Dr. David Dent, Marea Britanie
Conferinţa ştiinţifi că „Solul ca Patrimoniu Mondial”, desfăşurată la Bălţi în perioada 22-23 mai 2012, întrunind savanţi din 13 ţări, a fost unică în sensul discuţiilor privind aspectele ştiinţifi ce ale dezvoltării durabile a agriculturii pe baza cunoştinţelor
obţinute în urma experienţelor de durată realizate în Republica Moldova şi în alte ţări ale lumii.

Ştiinţa agroaglimentară şi Programul Cadru 7

Autor: Acad. Boris Gaina, Coordonator al Subsecţiei ştiinţe agricole, AŞM
Potenţialul ştiinţifi c al Republicii Moldova este unul înalt, recunoscut şi consistent, însă valorificarea lui solicită o colaborare tot mai strânsă cu cercetătorii din ţările Uniunii Europene. Graţie reformelor reuşite, realizate în ţară în ultimii 7-8 ani, precum şi investiţiilor realizate, centrele de cercetare/ dezvoltare au fost dotate cu utilaj modern, a fost actualizată baza metodologică a studiilor practic în toate domeniile prioritare.