Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Lucrarea solului – tendinţe şi perspective

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Boris Boincean
Lucrarea solului a fost mereu un motiv de dispută pe parcursul întregii istorii a omenirii. Ţinutul nostru n-a fost o excepţie. Controverse aprinse s-au declanşat în Basarabia, de exemplu, la sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX. Se polemiza asupra problemei – arăm sau nu arăm solul?

Starea de calitate a învelişului de sol şi măsuri de remediere

Autor: Mem. cor. al AŞM Serafim Andrieş, Dr. hab. Valerian Cerbari, prof. univ., Dr. Vladimir Filipciuc, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul constituie principala bogăţie naturală a Moldovei. Activitatea complexului agroindustrial, al cărui pondere constituie 30-35 la sută din PIB, este bazată pe exploatarea resurselor funciare. De calitatea solurilor depinde în mare măsură productivitatea plantelor de cultură, dezvoltarea sectorului zootehnic, situaţia ecologică şi bunăstarea populaţiei, mai cu seamă a celei din spaţiul rural.

Metode de prognozare a productivităţii grâului de toamnă şi măsuri de sporire a fertilităţii solului

Autor: M. cor. Serafim Andrieş
Teritoriul Republicii Moldova, prin aşezarea sa geografică, se încadrează în zona cu umiditate insuficientă şi instabilă. Instabilitatea condiţiilor agrometeorologice determină în mod esenţial variabilitatea şi nivelul recoltei plantelor de cultură. Producătorii agricoli, precum şi autorităţile publice, au nevoie de o prognoză a productivităţii culturilor de câmp la desprimăvărare spre a întreprinde măsurile respective.

Bazele ştiințifice ale sporirii productivităţii mărului in sistemul superintensiv de cultură

Autor: M. cor. Vasile Babuc, m.cor. Gheorghe Cimpoeş, dr. conf. Ananie Peştereanu
În cercetările de profil agronomic, în special din pomicultură, tradiţional se mai practică experienţele cu 1-3 factori în vederea sporirii recoltei în anumite condiţii. Rezultatele obţinute pentru fiecare factor în parte, fiind aplicate întru-un sistem de cultură, de regulă, nu manifestă efectul însumat, dar adesea este mai mic decât valoarea mijlocie din cele însumate, fiindcă nu se integrează echilibrat cu alţi factori.

Levigarea nitraţilor la culturile de câmp în stepa Bălţului

Autor: Boris Boincean, Institutul de Fitotehnie, Centrul Ştiinţifico-Practic „Selecţia”; Leonid Nica, Stanislav Stadnic, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Introducere

Casa de ambalare va asigura legătura permanentă între piaţă şi fermier

Autor: Dr. Pintilie Pârvan, şef al Direcţiei Generale Tehnologii Agroindustriale, MAIA; Viorel Leahu, expert Proiectul Dezvoltării Businessului Agricol; Alexandru Zubatîi, preşedinte al Asociaţiei Naţionale Refrigerare
Republica Moldova este situată într-o zonă geografi că cu condiţii climaterice favorabile şi soluri foarte fertile – factori care reprezintă o oportunitate enormă pentru sectorul agricol al economiei naţionale şi care permit obţinerea unor recolte bogate de o înaltă calitate fără aplicarea intensivă a diferitelor produse de uz fi tosanitar şi fertilizanţi sau cu aplicarea lor, însă respectându-se cerinţele standardelor internaţionale de calitate.