Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Calitatea produselor agroalimentare autohtone discutată la nivel ştiinţific

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Calitatea produselor agroalimentare autohtone a constituit subiectul dezbaterilor ştiinţifice în cadrul Simpozionului organizat sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei în ziua de 1 august 2014, la care au participat atât cercetători, cât şi reprezentanţi ai ministerelor, agenţiilor de profil, producătorilor agricoli, dar şi alte persoane interesate de subiectul anunţat.

Fondul genetic al viţei de vie – precondiţie strategică a vitiviniculturii sustenabile

Autor: Dr. hab. Gheorghe Savin
Utilizarea, bazată pe cercetare, a resurselor genetice constituie fundamentul dezvoltării agriculturii prin introducerea de noi surse, evaluarea lor, crearea de noi soiuri de plante, rase de animale. Acest lucru a devenit cu adevărat posibil în sec. XX, elocvente fiind rezultatele „revoluţiei verzi” iniţiate la începutul anilor 1950.

Ploşniţa Perillus Bioculatus F. (Heteroptera, Pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de colorado

Autor: Dr. hab. Valeriu Derjanschi, Dr. Dina Elisoveţcaia, Dr. Livia Calestru
Anual cartoful este cultivat în Republica Moldova pe o suprafaţă de 25-28 mii ha. În anul 2013 cartoful a fost sădit pe o suprafaţă totală de 23,8 mii ha. Recolta culeasă a constituit 320-330 mii tone, media pe ţară atingând 13 tone la un hectar.

Biotehnologii recente vitivinicole

Autor: Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole a AŞM, Boris Gaina
Realizările recente ale biotehnologiei au generat noi direcţii în cercetare şi dezvoltare în domeniile viticultură (uvologie) şi vinificaţie (oenologie). Producerea materialului săditor viticol de categorii biologice înalte a fost realizată cu succes în baza unor biotehnologii avansate.

Caracteristica CO2 – extractului din firimituri de miez de nucă

Autor: Drd. Ana Jenac, Drd. Olga Migalatiev, Dr. Vavil Caragia, Inessa Soboleva
Nucile sunt o sursă bogată de substanţe biologic active, cunoscute de sute de ani datorită proprietăţilor lor profilactice în prevenirea bolilor cardiovasculare, aterosclerozei, cancerului şi bolilor digestive. Acestea conţin proteine (10-15%), lipide (60-70%), dintre care până la 70% acizi graşi polinesaturaţi (AGP), fibre alimentare (2-5%), vitamine şi minerale (1-2%) [1].

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” la 60 de ani

Autor: Academician Serafim Andrieş
Condiţiile naturale ale Republicii Moldova, prin varietatea lor, au determinat formarea unei structuri unice a învelişului de sol. Din vremuri străvechi, solurile ţinutului nostru au fost apreciate ca foarte fertile. Renumitul cărturar din Grecia antică Herodot, numit şi „părintele istoriei”, traversând teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost adânc impresionat de grosimea stratului humifer şi de vegetaţia ierboasă crescută abundent.

Nivelul de producţie al caprinelor locale şi posibilităţile de selecţie

Autor: Dr. Oleg Maşner, dr. hab. Petru Liuţcanov, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Creşterea caprinelor este favorizată de spectrul larg al utilităţilor pentru om, iar pe plan mondial, sunt recunoscute circa 360 rase de caprine. Se constată că efectivul caprinelor se extinde numeric continuu în majoritatea ţărilor. Astfel, pe plan mondial, efectivul caprinelor creşte cu circa 5 mil. capete/an.

Опыт организации зоны внедрения гибридов подсолнечника и их семеноводства в Молдове

Autor: Проф., член-корр. АН Молдовы М.Д. Вронских, Доктор с/х наук В.С. Лесник, Институт Полевых Культур «Селекция», мун. Бэлць
В 2012 году исполнилось 30 лет с начала крупномасштабной программы внедрения гибридов подсолнечника в Молдавии. По прошествии этого периода хорошо заметны все промахи и недоработки, но и успехи данного проекта.

„Porumbeni” – realizări şi perspective

Autor: Dr., conf. cerc. Vasile Pojoga, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni"
Porumbul în Republica Moldova este cea mai răspândită cultură agricolă. El se cultivă pe circa 20-25 la sută din suprafaţa arabilă, fiind în toate timpurile în atenţia autorităţilor. La începutul anilor ’80 ai secolului XX, în republică se desfăşoară o amplă activitate de cooperare agroindustrială intergospodărească, de specializare şi concentrare a producţiei agricole.

Analiza cercetărilor privind utilizarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol

Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. cerc. Tamara Leah, dr. hab., prof. Igor Povar, membru corespondent al AŞM Tudor Lupaşcu, dr., conf. cerc. Vladimir Filipciuc
Introducere
Conform Anuarului Statistic al Moldovei, la data de 1 ianuarie 2012 suprafaţa totală a terenurilor constituia 3,38 mil. ha, inclusiv: terenuri agricole – 2,5 mil. ha (73,8%), fondul silvic – 463,1 mii ha (13,7%). Din suprafaţa totală de 2,5 mil. ha de
terenuri agricole, terenurile arabile constituie 1,81 mil. ha (72,6%), livezile – 133,3 mii (5,3%), viile – 149,6 mii ha (6,0%), păşunile – 350,4 mii ha (14,0 %).