Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Studiu comparativ al sinonimelor frazeologice adverbiale

Autor: Lector univ. Ana Birtalan, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, dr. hab. Gheorghe Colţun, Universitatea de Stat din Moldova
Acest articol îşi propune o analiză contrastiv-tipologică a sinonimelor frazeologice din limbile română şi engleză.
Metoda contrastiv-comparativă de cercetare a unor limbi reprezintă un fel de „via regia” a lingvisticii moderne, pornindu-se de la premisa că pentru a ajunge la generalizări teoretice, limbile existente trebuie comparate între ele.

Funcţionalitatea didascaliilor în discursul dramatic al lui Ion Druţă

Autor: Dr., conf. univ. Ana Ghilaş, USM
Opera artistică a lui Ion Druţă a însemnat dintotdeauna întoarcerea la izvoarele spiritualităţii etnice, fiind „o expresie a rezistenţei spirituale şi morale în faţa a tot ce subminează naţionalul, umanul, sacrul”, dar şi o deschidere spre noi paradigme literar-dramatice în perioada anilor ’60-’80 ai secolului XX.

Începuturile poeziei noastre

Autor: Membru corespondent al AŞM Nicolae Dabija
De unde începe poezia română?
A fost arta versificaţiei o preocupare constantă şi pentru cărturarii noştri?
Care sunt anii ei de naştere? Este literatura română cu adevărat una care s-a manifestat târziu?
Are ea capodopere egale în timp cu cele ale altor popoare?

Noimele fiinţei de a fi în timp

Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Hadârcă
Într-un memorabil catren predestinat „Rugăciunii”, unul dintre fondatorii poeziei române moderne, clasicul Grigore Alexandrescu, rosteşte un verdict genial, exprimând o meditaţie profundă, care sugerează spaţiul autentic al Poeziei, defi nit în simbioza dintre simţire şi gândire:
Natura p-a mea frunte a-ntipărit gândirea.
A cugeta mari fapte este povara mea:
Cel ce numai în sine şi-a mărginit gândirea
E nevrednic de ea!

Andrei Ţurcanu: verticalitatea demersului publicistic

Autor: Dr. hab. Alexandru Burlacu
Apariţia în prestigioasa colecţie „Opera omnia” a editurii „TipoMoldova” a antologiei lui Andrei Ţurcanu „Interior în roşu aprins”, Iaşi, 2012, (506 p.) este un bun prilej să ne aplecăm încă o dată asupra creaţiei polifonice şi, cu trecerea anilor, tot mai incitantă a acestui „poet uriaş” (vorba lui Adrian Dinu Rachieru) şi publicist redutabil.

Întâistătătorul Mihai Cimpoi sau omul deplin al culturii româneşti din Basarabia

Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Hadârcă
– Excelenţele Voastre, doamnelor şi domnilor!

O lucrare necesară pentru cultura română

Autor: Acad. Eugen Simion
Mihai Cimpoi are – în imaginaţia mea de valah – figura şi semnele comportamentale ale unui răzeş din epoca lui Ştefan cel Mare. Voinic, ţeapăn, niciodată grăbit, cu vorba domoală, coborât – aş zice – direct din spaţiul sadovenian, pare că s-a hrănit toată viaţa lui cu rădăcini de stejar.

Primul congres mondial al eminescologilor

Distinşi eminescologi din mai multe ţări s-au întrunit, în ziua de 3 septembrie 2012, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul primului Congres Mondial al Eminescologilor.

Mihai Volontir-„Până la dor al pământului…”

Autor: Dr. Alexandru Bohanţov, conferenţiar universitar
A văzut lumina tiparului, într-o elegantă formulă editorială, volumul Mihai Volontir sau despre vocaţia omenescului, în colecţia „Personalităţi notorii”, apărută sub auspiciile Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (coordonatori – dr. hab. Ana-Maria Plămădeală şi dr. Dumitru Olărescu, responsabil de ediţie Mihai Papuc).

Mihai Cimpoi - dialectica relecturărilor critice

Autor: Dr. Nina Corcinschi
Colecţia Biblioteca Ion Creangă, apărută în 2011 la editura Princeps Edit, confi rmă o nouă etapă a receptării creaţiei crengiene. Probând grile dintre cele mai moderne de interpretare, dar şi pornind de la studiile precedente privind moştenirea literară a prozatorului de la Humuleşti, opera sa îşi dezvăluie astăzi alte semnificaţii inedite şi surprinzătoare. Coordonatorul colecţiei, academicianul Mihai Cimpoi, contribuie hermeneutic cu un studiu-eseu SINELE ARHAIC.