Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Soprana Maria Cebotari în lumina şi umbra ecranului

Autor: Dr. Dumitru Olărescu
Pe data de 9 iunie 2019 s-au împlinit 70 de ani de la plecarea în eternitate a celebrei soprane Maria Cebotari, primadona Operei din Dresda, Berlin şi Viena. (...)

Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referinţă

Autor: Doctor în studiul artelor Constantin Spînu
Artele decorative, ca domeniu de creaţie, ocupă un loc merituos în cultura Republicii Moldova, acestea asimilând aspiraţiile estetice şi utilitare seculare ale generaţiilor de creatori, inclusiv ale meşterilor populari adesea rămaşi anonimi, iar în timpurile mai apropiate şi ale artiştilor profesionişti.

Dramaturgia naţională a anilor ’90: rezon(u)anţe ale „teatrului în teatru”

Autor: Cercet. şt. Dorina Khalil-Butucioc

Narcisismul teatrului sau oglindirea acestuia în propria imagine este o temă infinită şi plină de reverberaţii: teatrul în teatru, actorul şi masca, actorul şi personajul etc.

Creaţia artistică orală în viaţa familiei Dicescu

Autor: Dr. hab. Victor Ghilaş
Interesul şi pasiunea pentru cultura tradiţională au avut un loc aparte în familia Dicescu, acestea fiind cultivate, prin grija părinţilor, încă din copilărie, iar apoi, graţie mentorilor în jurul cărora s-au format şi al căror model l-au urmat.

Simion Zamşa, un maestru al jocului artistic

Autor: Cercet. şt. Vladimir Kravcenko
În zilele noastre, arta plastică evoluează în contextul postmodernismului, care nu este un curent artistic în înţelegere tradiţională.

Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabie

Autor: Dr. Adrian Dolghi, dr. conf. cercet. Alina Felea
La sf. sec. al XVIII-lea şi în sec. al XIX-lea în Imperiul Rus în instruirea tinerei generaţii în calitate de material didactic, pe lângă manuale şi hărţi, se utilizau diferite gravuri, precum cea a lui I. Terebenev [1], jocuri tematice, precum cele geografice ale lui I. Cernov [2] şi istorico-geografice ale lui I. Gurianov [3], dar şi cărţi de joc, precum cele ale lui K. Şelihov [4].

Denumirile oraşului Soroca şi ale unor oraşe nistrene în lumina surselor cartografice

Autor: Drd. Vitalie Iaţiuc
Istoria apariţiei unei aşezări pe hărţile geografice denotă importanţa acesteia în dezvoltarea zonei.

Fenomenul Ada Zevin în arta naţională

Autor: Dr., conf. cercet. Liliana Condraticova, dr. Natalia Procop
Artist plastic din Basarabia şi nume de referinţă în arta naţională, un simbol al epocii, eminent critic de artă şi înzestrat pedagog, cu un sublim talent nativ faţetat prin studiile de specialitate la Bucureşti, Moscova, Sankt Petersburg şi Chişinău, Ada Zevin ocupă un loc special în evoluţia artelor plastice din Republica Moldova, exprimându-şi discret aspiraţia de a-şi păstra libertatea de creaţie şi gândirea progresistă, în pofida mediului social, politic şi ideologic ostil.

Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor statale (1944–1947)

Autor: Drd. Alina Ostapov
Arhitectura perioadei postbelice se caracterizează prin consolidarea monopolului Partidului Comunist asupra dezvoltării politice, social-economice şi spirituale a republicii.

Filmul istorico-biografic al lui Anatol Codru: noi valențe estetice

Autor: dr. Dumitru Olărescu
Autorul evidenţiază predilecţia poetului și cineastului Anatol Codru faţă de personalităţile importante din domeniul artei și culturii naţionale și, în mod special, faţă de înaintașii trecutului nostru.